Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom

 • Tillstånd: Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom
 • Åtgärd: Förmedling av problemlösningsfärdigheter

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för åtgärdens effekt är otillräckligt.

Kommentar

Åtgärden kan ingå som en komponent i andra alternativa åtgärder med hög evidens för effekt (till exempel KBT eller social färdighetsträning).

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Personer med schizofreni kan försämras av omgivningsstress i form av livshändelser och vardagliga problem.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med kvarstående positiva eller negativa psykossymtom är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av förmedling av problemlösningsstrategier.

En systematisk översikt [1] innehåller tre studier. Man finner inga skillnader i förhållande till jämförelsegrupperna (en studie jämför med standard, n = 12, och två studier jämför med copingförmåga, n = 43) när det gäller inläggning på sjukhus, psykiskt välmående, beteende, sociala färdigheter eller avbrott från studien. Studierna har lågt bevisvärde och resultaten av studierna med totalt 55 patienter visar icke samstämmiga resultat.

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar. Ett vetenskapligt underlag för effekterna av åtgärden saknas.

Referenser

 1. Xia, J, Li, C. Problem solving skills for Schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007; (2).

 

Kontakt