Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom

 • Tillstånd: Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom
 • Åtgärd: Musikterapi

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda personer med schizofreni och kvarstående symtommusikterapi, när behov av icke-verbala terapiformer finns (prioritet 4).

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens patientnytta.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Personer besväras av kvarstående positiva och negativa symtom trots medicinering. Åtgärden är inte lämplig för personer med akuta positiva symtom.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med kvarstående positiva eller negativa psykossymtom har musikterapi som tillägg till sedvanlig behandling positiva effekter på symtom och funktionsnivå, jämfört med enbart sedvanlig behandling (evidensstyrka 2).

En översikt har granskat effekten av musikterapi av varierande längd som tillägg till sedvanlig behandling jämfört med sedvanlig behandling, för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd [1].

Fyra RCT-studier inkluderades i en systematisk översikt med totalt 266 patienter, där man jämförde musikterapi som tillägg till sedvanlig behandling med enbart sedvanlig behandling. Patienterna var inlagda i slutenvård och i en studie exkluderades patienter med akuta positiva symtom. En studie använde individuell terapi, en annan kombinerade individuell terapi och gruppterapi medan de övriga använde gruppformatet. Terapilängden varierade mellan en och tre månader med 1 till 6 sessioner per vecka, och den totala mängden sessioner beräknades variera mellan 13 och 78. Endast cirka fem procent av patienterna lämnade studierna, vilket tolkades som att båda betingelserna var acceptabla för deltagarna.

En analys baserad på tre RCT-studier visade en signifikant positiv effekt på negativa symtom enligt SANS (n = 180; effektstorlek −0,86; konfidensintervall −1,17 till −0,55). En RCT-studie med hög dos musikterapi (78 sessioner med 6 per vecka) visade signifikanta positiva effekter på forskarnas skattning av global klinisk förbättring (ja/nej), (n = 72; relativ risk 0,10; konfidensintervall 0,03 till 0,31; NNT 2, konfidensintervall 1 till 2), på generella symtom enligt BPRS vid tre månader (n = 70; effektstorlek −1,25; konfidensintervall −1,77 till −0,73) samt på social funktion (n = 70; effektstorlek −0,78; konfidensintervall −1,27 till −0,28). En liten RCT-studie (n = 31) fann ingen effekt på livskvalitet och en större RCT (n = 71) fann ingen effekt på global funktionsnivå (GAF) eller patienternas tillfredsställelse.

Författarna till översikten menar att låg eller hög (> 20 sessioner) dos av musikterapisessioner är en förklaring till de skillnader som finns mellan studierna. Denna slutsats baseras dock inte på någon statistisk analys av heterogenitet. Eftersom antalet sessioner samvarierar med intensiteten kan man inte dra några slutsatser om den separata betydelsen av dessa faktorer.

Ekonomisk bedömning

Ej bedömbar. Kostnadsberäkningar finns, men kostnadseffektiviteten för musikterapi som tillägg till sedvanlig behandling i jämförelse med enbart sedvanlig behandling har inte kunnat bedömas.

Referenser

 1. Gold, C, Heldal, TO, Dahle, T, Wigram, T. Music therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (2):CD004025.

 

Kontakt