Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom

 • Tillstånd: Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom
 • Åtgärd: Bildterapi

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda personer med schizofreni och kvarstående symtom bildterapi, när behov av icke-verbala terapiformer finns och musikterapi inte är lämplig (prioritet 8).

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för åtgärdens effekt är otillräckligt. Det finns alternativa åtgärder med visad hög och måttlig evidens för effekt vid detta tillstånd (KBT och musikterapi).

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Personer besväras av kvarstående positiva och negativa symtom trots medicinering.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med kvarstående positiva eller negativa psykossymtom är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av bildterapi i tillägg till sedvanlig behandling, vid jämförelse med enbart sedvanlig behandling.

En uppdaterad översikt har granskat bildterapi (i grupp eller individuellt med varierad längd) för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som tillägg till sedvanlig behandling [1].

Två RCT-studier där bildterapi plus sedvanlig behandling jämfördes med sedvanlig behandling inkluderades i en systematisk översikt med totalt 137 patienter i öppenvård. Bildterapin pågick i 12 respektive 20 veckor och bedrevs i grupp. Båda studierna hade relativt stora problem med bortfall, såväl i studien som i behandlingen. I en studie (n = 47) lämnade signifikant fler studien före 20 veckor om de fick sedvanlig behandling än om de fick bildterapibehandling (relativ risk 0,34; konfidensintervall 0,15 till 0,80; NNT 3), men i den andra studien (n = 90) fanns inga skillnader. Denna senare studie visade också en signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på negativa symtom (effektstorlek −2,3; konfidensintervall −4,10 till −0,5), men den bör tolkas försiktigt av flera skäl: Samma signifikanta skillnad fanns redan innan behandlingen påbörjades, data är inte ”intentionto-treat” (n = 73 av ursprungliga n = 90) och resultaten baseras på en korttidsuppföljning då bortfallet var 50 procent till uppföljning efter sex månader. Samma studie visade inga signifikanta effekter på socialt fungerande (n = 70; effektstorlek 7,20; konfidensintervall 2,53 till 16,93) eller livskvalitet (n = 74; effekt-storlek 0,1; konfidensintervall −2,7 till 0,47).

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar. Ett vetenskapligt underlag för effekterna av åtgärden saknas.

Referenser

 1. Ruddy, R, Milnes, D. Art therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (4):CD003728.

 

Kontakt