Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som ska skrivas ut från sjukhus och som har behov av uppföljande öppenvårdskontakter

 • Tillstånd: Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som ska skrivas ut från sjukhus och som har behov av uppföljande öppenvårdskontakter
 • Åtgärd: Personlig kontakt med personal från öppenvårdsteamet och socialtjänsten före utskrivningen från psykiatrisk slutenvård

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

 • erbjuda personer med schizofreni en personlig kontakt med personal från öppenvårdsteamet och socialtjänsten före utskrivning från psykiatrisk slutenvård (prioritet 3).

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är konsekvenserna av en utebliven åtgärd och åtgärdens patientnytta.

Kommentar

Åtgärden bedöms som viktig för att bidra till kontinuitet i vård och behandling.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Glömda ordinationer av till exempel läkemedel och missade återbesök kan i förlängningen innebära återfall och inläggningar, samt få en del andra negativa konsekvenser ur delaktighetssynpunkt.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som ska skrivas ut från sjukhuset och som har behov av uppföljande öppenvårdskontakter tycks en kontakt med öppenvårdspersonalen innan utskrivningen öka sannolikheten för att den utskrivne infinner sig till det första öppenvårdsbesöket (visst vetenskapligt underlag).

Effekten i form av att det första planerade mötet med öppenvården äger rum efter utskrivning från en slutenvårdsvistelse har undersökts i fyra kliniskt kontrollerade (kvasiexperimentella) studier, som är utförda i USA och publicerade mellan 1980 och 1998, och som ingår i en sys-tematisk översikt [1]. Man finner en oddskvot på 3,63 (konfidensintervall 2,68 till 4,92; 863 patienter) för att den som ska skrivas ut verkligen infinner sig till sitt första öppenvårdsbesök om han eller hon får träffa sina öppenvårdskontakter i förväg, i jämförelse med kontrollbetingelsen att fortsätta som tidigare (vård som vanligt).

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom det saknas studier och några kostnadsberäkningar inte har genomförts.

Referenser

 1. Nose, M, Barbui, C, Gray, R, Tansella, M. Clinical interventions for treatment non-adherence in psychosis: meta-analysis. Br J Psychiatry. 2003; 183:197-206.

 

Kontakt