Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har behov av påminnelse om besökstider

 • Tillstånd: Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har behov av påminnelse om besökstider
 • Åtgärd: Påminnelse om besökstider i olika former

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är konsekvenserna av en utebliven åtgärd och åtgärdens patientnytta.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Glömda ordinationer av till exempel läkemedel och missade återbesök kan i förlängningen innebära återfall och inläggningar, samt få en del andra negativa konsekvenser ur delaktighetssynpunkt.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd där det finns behov av påminnelse om besökstider bidrar påminnelser i olika form till att personerna infinner sig till besök (evidensstyrka 2).

Det finns en Cochrane-översikt [1] som täcker litteraturen fram till 2001 rörande påminnelser (så kallade ”prompts”) via brev eller telefon för att påminna om besöksöverenskommelser. Den bygger på tre randomiserade kontrollerade studier (med totalt knappt 600 patienter). Ett telefonsamtal någon dag före besöket kan ge måttlig effekt (den relativa risken för att missa tiden är 0,84 och konfidensintervallet är 0,7 till 1,1). Jämförelsebetingelsen är ordinarie kallelse. En studie visar att en skriftlig påminnelse i nära anslutning till det planerade besöket minskar risken för uteblivande: NNT 6 och konfidensintervall 2 till 14, vilket skulle innebära att om man påminner sex personer på detta sätt är det färre som uteblir.

En annan översikt [2] finner en oddskvot på måttliga 1,87 (konfidensintervall 1,45 till 2,42) för telefonpåminnelser grundat på två stora studier (n = 1 029), varav en är en randomiserad kontrollerad studie och en har kvasiexperimentell design.

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom det saknas studier och några kostnadsberäkningar inte har genomförts.

Referenser

 1. Reda, S, Makhoul, S. Prompts to encourage appointment attendance for people with serious mental illness. Cochrane Database Syst Rev. 2001; (2):CD002085.
 2. Nose, M, Barbui, C, Gray, R, Tansella, M. Clinical interventions for treatment non-adherence in psychosis: meta-analysis. Br J Psychiatry. 2003; 183:197-206.

 

Kontakt