Personer med ett första psykosinsjuknande

 • Tillstånd: Personer med ett första psykosinsjuknande
 • Åtgärd: Samordnade åtgärder för nyinsjuknade personer enligt ACT-modellen (Assertive Community Treatment) med familjeinterventioner och social färdighetsträning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda personer som är nyinsjuknade i en psykossjukdom samordnade åtgärder i ett team enligt ACT-modellen med familjeinterventioner och social färdighetsträning, i tillägg till sedvanlig behandling (prioritet 3).

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är konsekvenserna av en utebliven åtgärd och åtgärdens patientnytta.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Denna grupp personer är vanligtvis i behov av relativt intensiva vårdkontakter. Risken att begå självmord är förhöjd.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid ett första psykosinsjuknande tycks tidiga åtgärder kunna förbättra resultatet på sikt (evidensstyrka 3). För personer med ett första psykosinsjuknande tycks åtgärder i form av familjeinterventioner och samordnad vård av ACT-modell med tillägg av social färdighetsträning kunna få mer bestående effekter avseende att ha ett självständigt boende och tillbringa färre dagar på sjukhus (visst vetenskapligt stöd).

I den systematiska översikten [1] som inkluderar studier till och med år 2006 beaktas fyra studier, vilka dock bedöms inkludera alltför få deltagare för att möjliggöra generella slutsatser kring åtgärdernas effekter. Familjeinterventioner kan innebära positiva effekter [2], vilket även är fallet för hela gruppen personer med schizofreni (se rad14).

Efter att denna översikt publicerades har det danska OPUS-projektet redovisat en femårsuppföljning [3-4] där man finner att den från en tvåårsuppföljning iakttagna minskningen av psykossymtom inte kvarstår. Personerna som har erbjudits ACT (social) färdighetsträning och familjebehandling på psykopedagogisk grund har dock oftare än personerna i kontrollgruppen ett eget boende (oddskvot 2,3; konfidensintervall 1,1 till 4,8) och färre dagar inlagda på sjuk-hus (149 dagar mot 193 dagar, p = 0,05).

Det australiensiska LifeSPAN-projektet utgår från EPPIC (Early Psychosis Prevention and Intervention Centre) i Melbourne som är en verksamhet för nyinsjuknade [5]. Man ville studera möjligheterna att förhindra självmord bland patienterna, som först undersöktes med avseende på självmordsrisk. De som bedömdes ha hög risk att ta sina liv erbjöds deltagande, och om de randomiserades till insatsgruppen erhöll de ”LifeSPAN-terapi” vilket innebär åtta till tio sessioner där självmordstankar och beteenden fokuseras. Terapin är inspirerad av kognitiv terapi och självmordsförebyggande arbetssätt. Effekterna av den specifika insatsen för att minska risken för död i självmord kan inte avgöras.

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar. Kostnadsberäkningar finns, men kostnadseffektiviteten för åtgärder i form av samordnad vård av ACT-modell med tillägg av familjeinterventioner och social färdighetsträning kan inte bedömas.

Referenser

 1. Marshall, M, Rathbone, J. Early intervention for psychosis. Cochrane Database Syst Rev. 2006; (4):CD004718.
 2. Linszen, D, Dingemans, P, Lenior, M. Early intervention and a five year follow up in young adults with a short duration of untreated psychosis: ethical implications. Schizophr Res. 2001; 51(1):55-61.
 3. Jorgensen, P, Nordentoft, M, Abel, MB, Gouliaev, G, Jeppesen, P, Kassow, P. Early detection and assertive community treatment of young psychotics: the Opus Study Rationale and design of the trial. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2000; 35(7):283-7.
 4. Bertelsen, M, Jeppesen, P, Petersen, L, Thorup, A, Ohlenschlaeger, J, le Quach, P, et al. Five-year follow-up of a randomized multicenter trial of intensive early intervention vs standard treatment for patients with a first episode of psychotic illness: the OPUS trial. Arch Gen Psychiatry. 2008; 65(7):762-71.
 5. Power, PJ, Bell, RJ, Mills, R, Herrman-Doig, T, Davern, M, Henry, L, et al. Suicide prevention in first episode psychosis: the development of a randomised controlled trial of cognitive therapy for acutely suicidal patients with early psychosis. Aust N Z J Psychiatry. 2003; 37(4):414-20.

 

Kontakt