Hemlösa personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som behöver hjälp med att skaffa en bostad

 • Tillstånd: Hemlösa personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som behöver hjälp med att skaffa en bostad
 • Åtgärd: Erbjuda långsiktig boendelösning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Socialtjänsten bör

 • erbjuda hemlösa personer med schizofreni en långsiktig boendelösning (prioritet 1).

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är konsekvenserna av en utebliven åtgärd och åtgärdens patientnytta.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser vid en utebliven åtgärd: Hemlöshet har en rad negativa konsekvenser för individen och förhindrar delaktighet på ett flertal livsområden. Hemlösa personer har ökad risk för inläggning på psykiatrisk vårdavdelning och svårare att fullfölja behandlingsprogram.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Hemlösa personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som behöver hjälp med att skaffa en bostad och som erbjuds långsiktigt boende behöver mer sällan ligga på sjukhus jämfört med de som är fortsatt utan bostad (evidensstyrka 2).

En systematisk översikt [1], som vid sidan av några RCT-studier även inkluderar kohortstudier och andra kvasiexperimentella designer, konstaterar att evidensbasen är god för att boendeprogram av olika utformning till tidigare hemlösa personer i målgruppen generellt innebär ett minskat behov av sjukhusvård. I översikten redovisas studier som visar att det är långsiktiga boendelösningar snarare än typen av boende som ger en signifikant minskning av sjukhusvård.

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom det saknas studier och några kostnadsberäkningar inte har genomförts.

Referenser

 1. Kyle, T, Dunn, JR. Effects of housing circumstances on health, quality of life and healthcare use for people with severe mental illness: a review. Health Soc Care Community. 2008; 16(1):1-15.

 

Kontakt