Anhöriga till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd där gemensam utbildning för personen och anhöriga är möjlig

 • Tillstånd: Anhöriga till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd där gemensam utbildning för personen och anhöriga är möjlig
 • Åtgärd: Psykopedagogisk utbildning enbart till anhöriga, vilken kan ske grupp- och familjevis

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det finns en alternativ åtgärd med högre patientnytta och en hög evidens för effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Om insikten om sjukdomen och dess yttringar är svag kan risken för brister i följsamhet till råd och ordinationer antas bli högre.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Utbildning som ges enbart till anhöriga till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd tycks minska återfall i jämförelse med sedvanlig behandling, väntelista eller ingen insats (evidensstyrka 3).

I en översikt med arton studier ingår sex studier som fokuserar på utbildning enbart till anhöriga [1]. Kontrollgrupperna i dessa studier fick sedvanlig behandling i fyra studier, stod på väntelista i en studie och erhöll ingen insats i en studie. Om denna utbildning gavs till enskilda familjer eller i grupp specificeras inte.

Analysen visar effekt på återfall i tre av studierna (någon metaanalys har inte gjorts), där en studie rör både nyinsjuknade och patienter med kroniska besvär från Kina år 2003 (n = 223; effektstorlek 1,15; konfidensintervall 0,87 till 1,43), en studie rör nyinsjuknade från England år 2004 (n = 106; effektstorlek 0,69; konfidensintervall 0,30 till 1,08), och en studie rör familjer med hög ”expressed emotion” i England år 1982 (n = 24; effektstorlek 1,27; konfidensintervall 0,39 till 2,15). Tre studier visar inga signifikanta skillnader mot kontrollgruppen; en av dessa rör symtom hos kinesiska patienter i öppenvård (n = 61) år 2004, och två rör återfall hos unga patienter, varav en från Kanada år 1992 (n = 55) och en från Norge år 1994.

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Utbildning som ges till enbart de anhöriga har bedömts vara kostnadseffektiv i jämförelse med ingen utbildning till de anhöriga och jämfört med utbildning till enbart personen (skattad).

Ej bedömbar, för utbildning som ges till enbart de anhöriga i jämförelse med utbildning till både personen och de anhöriga. Kostnadsberäkningar finns, men kostnadseffektiviteten har inte kunnat bedömas.

Referenser

 1. Lincoln, TM, Wilhelm, K, Nestoriuc, Y. Effectiveness of psychoeducation for relapse, symptoms, knowledge, adherence and functioning in psychotic disorders: a meta-analysis. Schizophr Res. 2007; 96(1-3):232-45.

 

Kontakt