Sök i riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Du kan söka och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.


Tillstånd Åtgärd Rekommendation
Anhöriga till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd där gemensam utbildning för personen och anhöriga inte är möjlig Psykopedagogisk utbildning enbart till anhöriga, vilken kan ske grupp- och familjevis  3
Anhöriga till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd där gemensam utbildning för personen och anhöriga är möjlig Psykopedagogisk utbildning enbart till anhöriga, vilken kan ske grupp- och familjevis  7
Hemlösa personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som behöver hjälp med att skaffa en bostad Erbjuda långsiktig boendelösning  1
Hemlösa personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som behöver hjälp med att skaffa en bostad Erbjuda permanent bostad utan krav på behandlingsföljsamhet eller annan meritering  3
Hemlösa personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som behöver hjälp med att skaffa en bostad Hjälp till bostad enligt en trappstegsmodell där permanent bostad är målet, vilket möjliggörs först sedan personen kan leva upp till krav på t ex skötsamhet och behandlingsföljsamhet 10
Oupptäckt psykos Utbildning av allmänläkare i tidig upptäckt av psykostecken samt tillgång till direkt hänvisning till ett specialteam  3
Personer med ett första psykosinsjuknande Samordnade åtgärder för nyinsjuknade personer enligt ACT-modellen (Assertive Community Treatment) med familjeinterventioner och social färdighetsträning  3
Personer med psykos som inte är i kontakt med vård och stödsystemet Information till allmänheten och nyckelpersoner inom skola, primärvård etcetera och samtidig tillgång till lättillgänglig psykiatrisk bedömning  7
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med nedsatt funktion i olika roller eller i sociala färdigheter inom en rad områden, inklusive upprätthållandet av ändamålsenliga... Färdighetsträning enligt modell eller program för social färdighetsträning  2
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och akut svår psykisk sjukdom Krisintervention i hemmet under akuta faser av svår psykisk sjukdom  3
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom Individuell kognitiv beteendeterapi  3
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom Kognitiv beteendeterapi i grupp FoU
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom Psykodynamisk psykoterapi 10
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom Bildterapi  8
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom Musikterapi  4
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom Stödterapi eller stödsamtal (insatsen avser inte stödjande samtal som sker i samband med uppföljning av pågående behandling eller insats) 10
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom Förmedling av problemlösningsfärdigheter  8
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom Avledande tekniker för att hantera psykossymtom  9
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har arbete men behov av stöd för att behålla det Individanpassat stöd till arbete (Individual Placement and Support, IPS-modellen)  2
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har behov av att på ett bättre sätt kunna hantera sin sjukdom och nå personliga mål för återhämtning Psykopedagogisk åtgärd om sjukdomshantering och återhämtning enligt Illness Management and Recovery modellen (IMR)  4
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har behov av påminnelse om besökstider Påminnelse om besökstider i olika former  2
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har behov av stöd i boendet Specifikt anpassat stöd i ordinärt boende till personer med schizofreni  2
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har behov av stöd i boendet Bostad med särskild service och specifikt anpassat stöd till personer med schizofreni  4
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har kognitiva brister som kan leda till behov av påminnelser för att till exempel ta sin medicin, passa arbetstider och andra tider,... Tekniska hjälpmedel som kompenserar vid kognitiva brister  6
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har kontakt med familj eller närstående Gemensam psykopedagogisk utbildning till personen och anhöriga  1
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har kontakt med familj eller närstående Familjeinterventioner  1
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har kontakt med stöd-, service- eller vårdverksamhet Modell för delat beslutsfattande (Shared decision making), ett specifikt arbetssätt som ger personen inflytande över beslutsfattandet kring upplägget och innehållet i den egna kontakten med...  3
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har minderåriga barn (0-18 år) Åtgärder i form av specifikt anpassat föräldrastöd  3
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har omfattande kontakter med vårdsystemet och komplexa behov av åtgärder Mindre intensiv case management enligt resursmodellen  4
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som saknar och önskar påbörja en utbildning enligt egna önskemål, eller har en icke fullgjord eller avbruten utbildning som vederbörande... Stöd till den enskilde för att kunna påbörja eller genomföra utbildning enligt supported education-modellen  7
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som ska skrivas ut från sjukhus och som har behov av uppföljande öppenvårdskontakter Personlig kontakt med personal från öppenvårdsteamet och socialtjänsten före utskrivningen från psykiatrisk slutenvård  3
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som står utanför arbetsmarknaden och har en önskan om och motivation till arbete med lön Individanpassat stöd till arbete (Individual Placement and Support, IPS-modellen)  1
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som står utanför arbetsmarknaden och har en önskan om och motivation till arbete med lön Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt arbetsförberedande träningsmodeller 10
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som står utanför arbetsmarknaden och som inte har en önskan om eller motivation till arbete och som riskerar att bli isolerade Sysselsättning, dagliga aktivitet utanför hemmet som är anpassad för personer med schizofreni med individuell målsättning och uppföljning  3
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som är högkonsumenter av vård och stöd, riskerar att ofta bli inlagd på psykiatriska vårdavdelningar eller som avbryter vårdkontakter Mindre intensiv case management 10
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som är högkonsumenter av vård och stöd, riskerar att ofta bli inlagda på psykiatriska vårdavdelningar eller som avbryter vårdkontakter Intensiv case management enligt ACT-modellen (Assertive Community Treatment)  1
Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med en fragmentering av kroppsupplevandet, spännings- eller stressproblematik eller ångest och oro Behandling med Basal Kroppskännedom (Basic Body Awareness Therapy)  9
Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med kvarstående positiva eller negativa psykossymtom, kognitiva funktionsnedsättningar och nedsatta sociala färdigheter Integrerad psykologisk terapikognitiv träning  1
Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och där gemensam utbildning för personen och anhöriga inte är möjlig Psykopedagogisk utbildning enbart till personen  7
Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och där gemensam utbildning för personen och anhöriga är möjlig Psykopedagogisk utbildning enbart till personen 10
Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kognitiva funktionsnedsättningar (minne, uppmärksamhet och exekutiva funktioner) Kognitiv träning genom övning av olika komponenter som ingår i komplexa kognitiva processer med datorbaserade program eller testmaterial  5
Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och samsjuklighet med missbruk eller beroende Behandling med psykosociala åtgärder för missbruk eller beroende samtidigt med åtgärder för den psykiska sjukdomen  5
Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och samsjuklighet med missbruk/beroende Samverkande eller integrerade team ger samordnade behandlingar och psykosociala åtgärder för både missbruket/beroendet och den psykiska sjukdomen  5

Sök och avgränsa

Kontakt