Hur vi tar fram nationella indikatorer

För varje riktlinje tar vi fram nationella indikatorer. Indikatorerna ska vara olika slags mått som man kan använda för att mäta till exempel kvaliteten i vården eller för att följa upp att vården utför de åtgärder som riktlinjerna rekommenderar.

En indikator kan vara andelen personer med depression som får kognitiv beteendeterapi, andelen personer med psykisk funktionsnedsättning som är hemlösa, andelen rökare bland diabetespatienter, väntetiden till kranskärlsröntgen vid stabil kärlkramp och 5-årsöverlevnaden vid bröst-, tjock- och ändtarmscancer och prostatacancer.

Indikatorerna ska uppfylla följande kriterier:

  • Indikatorn ska ha vetenskaplig rimlighet (så kallad validitet). Detta innebär att indikatorn bygger på en kunskapsbas (vetenskap eller beprövad erfarenhet) om vad som utmärker god vård och att den verkligen mäter det den avser mäta.
  • Indikatorn ska ha vikt (så kallad relevans), vilket innebär att den har betydelse på områden där det finns problem, där det behövs förbättringar och där vård- och omsorgssystemet respektive socialtjänsten kan påverka det som indikatorn mäter.
  • Indikatorn ska vara mätbar. Indikatorn måste vara beskriven så att den kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Exempelvis ska termer och begrepp vara tydligt definierade.
  • Indikatorn ska vara entydig och utesluta tolkningar.

Hur vi tar fram indikatorer i nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Det finns sammanlagt 22 stycken nationella indikatorer för att följa upp åtgärderna inom det psykosociala området i den psykiatriska verksamheten i landstinget och i socialtjänstens verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Av dessa är 8 så kallade utvecklingsindikatorer, det vill säga indikatorer som inte är möjliga att kontinuerligt följa med de uppföljningssystem som i dagsläget finns tillgängliga på nationell nivå. Dessutom kan ett antal indikatorer endast följas på strukturnivå i brist på tillgängliga individdata. Dessa indikatorer samt de indikatorer som betecknas som utvecklingsindikatorer bör dock kunna ingå i de lokala och regionala uppföljningssystemen och börja mätas med stöd av tillgängliga individdata på denna nivå.

För de verksamheter som är involverade i åtgärder på det psykosociala området för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd krävs naturligtvis fler indikatorer för att kunna följa upp verksamhetens innehåll, kvalitet och resultat.

Kontakt