Utbildning

Innehåll:

Psykopedagogiska åtgärder för att ge kunskap om sjukdomen

Därför belyser Socialstyrelsen området

Psykopedagogiska åtgärder (från engelskans ”psychoeducation”), som ofta benämns strukturerad patientutbildning men ofta även inkluderar anhöriga, anses höra till de grundläggande terapeutiska åtgärderna i akuta och postakuta tillstånd vid schizofreni.

Det övergripande målet för dessa åtgärder är att öka bemästrandet av sjukdomen för personen och dennes anhöriga. För att personen ska kunna hantera sin sjukdom och egenvård så optimalt som möjligt måste han eller hon snarast få grundläggande kunskap om bakgrunden till schizofrenisjukdomen och dess behandlingsmöjligheter.

Detta ingår

Psykopedagogiska program har utvecklats inom ramen för ett kognitivt beteendeterapeutiskt arbetssätt. De fungerar som självständiga program även om flera kunskapssökande komponenter ingår inom ramen för andra psykosociala åtgärder, främst olika familjeinterventionsmodeller och social färdighetsträning. Personen och dennes anhöriga kan få utbildning tillsammans, i grupp eller individuellt. Det förekommer även att utbildning ges enbart till personen eller enbart till de anhöriga.

Familjeinterventioner för att minska stressen i familjen och förebygga återfall

Därför belyser Socialstyrelsen området

Att ha en familjemedlem som har drabbats av schizofreni eller av ett schizofreniliknande tillstånd innebär en mycket hög belastning. En av utgångspunkterna för åtgärder i form av en familjeintervention är att en person med schizofreni har en psykologisk sårbarhet som gör denne extra känslig för stimulans utifrån.

Målen för familjebehandlingen är att sänka ångestnivån i familjen, öka kunskapen om sjukdomen och därmed tryggheten, samt visa hur man rent praktiskt ska agera när det gäller schizofren symtomatologi. På detta sätt avser man att minska stressen för personen och de övriga familjemedlemmarna, framför allt när det gäller affektivt laddad kommunikation.

Detta ingår

Modeller för familjeinterventioner innehåller både kunskapsorienterade och beteendeorienterade delar, till exempel information, stöd och träning i stressreduktion, problemlösning och träning i kommunikation. Målet är även att uppnå ett bra samarbete med de närstående.

Stöd i föräldraskap för personer med schizofreni

Därför belyser Socialstyrelsen området

När en förälder har en allvarlig psykisk sjukdom drabbar det även barnen i familjen. Barnen är beroende av föräldrarna för sin trygghet och utveckling. Föräldrar med en psykisk sjukdom har samma behov och upplever samma utmaningar i sitt föräldraskap som övriga föräldrar men drabbas dessutom av extra påfrestningar som hänger samman med sjukdomen.

I en svensk studie redovisas att 28 procent av alla personer med en allvarlig psykisk sjukdom som har vårdats på sjukhus också var föräldrar till minderåriga barn [1]. För gruppen psykiatriska patienter med depression finns åtgärder som avser hjälpa patienten eller föräldern att tala med sitt barn om sjukdomen och dess konsekvenser (”Beardslees familjeintervention”, Föra barnen på tal).

Detta ingår

Åtgärder i form av föräldrastöd till föräldrar som har schizofreni eller en annan allvarlig psykisk sjukdom kan utformas som program där man fokuserar på att utveckla färdigheter som ska hjälpa föräldern att möta barnets behov samt att få och behålla en god relation till barnet och samtidigt fokusera på en säker och trygg omgivande miljö för barnet. Detta kan ske i olika slutna eller öppna vårdformer. Det kan även handla om gruppverksamheter med ett pedagogiskt innehåll där man delar erfarenheter och får kunskaper för att hantera olika svårigheter i förhållande till sitt föräldraskap.

Referenser

  1. Ostman, M, Hansson, L. Children in families with a severely mentally ill member. Prevalence and needs for support. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2002; 37(5):243-8.