Tidiga åtgärder

Tidiga åtgärder för nyinsjuknade personer

Därför belyser vi området

Det finns ett mycket stort internationellt och nationellt intresse av att bygga upp åtgärder som vänder sig till (i regel unga) personer med ett befarat psykosinsjuknande och till dem som nyligen har debuterat i en psykossjukdom som kan utvecklas till bland annat schizofreni. I Sverige manifesterade sig detta intresse i form av ett av de nätverk som Nationell Psykiatri-samordning gav stöd till: TOP-nätverket (TOP – tidigt omhändertagande vid psykos). Den övergripande målsättningen enligt uppdragskontraktet var att

”alla landsting i hela Sverige ska ha enheter eller funktioner för att kunna ta emot och ge kvalificerad vård till personer med misstänkt psykossjukdom i ett tidigt stadium samt att kunna ge fortsatt vård vid konstaterad psykossjukdom” (dossier-nummer 00-1113/2005).

Dessa satsningar ska om möjligt avvärja insjuknandet i psykos eller sjukdomsförloppet. Antagandet är att om tiden mellan att möjliga psykossymtom börjar visas och behandling inleds (tiden kallas DUP, ”duration of untreated psychosis”) blir så kort som möjligt via tidig upptäckt och lättillgängliga kontaktvägar in till vården, så ska prognosen förbättras både på lång och kort sikt. Att ge ett gott stöd till anhöriga, och därmed borga för ett bra framtida samarbete mellan personen, vården eller stödet och de anhöriga är också ett viktigt syfte.

Detta ingår

Insatsområdet om tidiga åtgärder är brett. Här ingår informationskampanjer och breda konferenser som riktas mot hela lokalsamhället för att öka den generella kunskapsnivån, och kunskapen om tidiga tecken på en möjlig psykosutveckling hos personer som i sitt arbete möter unga människor, exempelvis inom skolan och socialtjänsten. Andra åtgärder handlar om att ge utbildning till primärvårdsläkare för att öka kunskapen om tidiga tecken på en möjlig psykosutveckling. Läkarna ska sedan ha möjlighet att ge direkt hänvisning till ett lättillgängligt specialteam för bedömning och vård.

Här ingår också intensiva tidiga åtgärder vid psykos via ett multiprofessionellt team (”case management” enligt ACT-modellen), där specialistläkare ska ingå. Familj och anhöriga ska tidigt involveras, och en noggrann utredning som underlag för diagnostik och behandling ska startas omgående och vara en integrerad del av behandlingen. Teamet bör erbjuda familjebehandling på psykopedagogisk grund samt träning av sociala färdigheter till personen.