Samordning

Samordnade åtgärder för att tillgodose kontinuitet i vård och omsorg

Därför belyser Socialstyrelsen området

Behovet att förbättra tillgängligheten till och koordinationen av vård och stöd har lett till uppkomsten av case management. I samband med avinstitutionaliseringen av psykiatrin noterades att återinläggningsfrekvenserna ökade, många patienter tappade kontakten med vårdsystemet och det nya systemet kunde inte möta de komplexa behov av psykiatriska och sociala åtgärder som många patienter har.

Detta ingår

Samordning sker enligt olika ”case management”-modeller, och i både intensiv form och mindre intensiv form. Gemensamt för alla modellerna, utom ACT, är att man arbetar med ett individuellt ansvar för personerna och att man samordnar sina åtgärder.

ACT-modellen (”Assertive Community Treatment”) innebär en samordning av vård och stödåtgärder i ett multiprofessionellt team där både psykiatrisk behandling och psykosociala åtgärder (inklusive krisinterventioner) finns tillgängliga och i stor utsträckning genomförs av teamet i personens vardagsmiljöer. För personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som också har missbruk eller beroende behandlas både psykossjukdomen och missbruket samtidigt i insatsen.

De viktigaste skillnaderna mellan ACT-modellen och mindre intensiv case management är att i ACT-modellen arbetar man aktivt uppsökande, integrerar behandlingen, har färre personer per behandlare och hög tillgänglighet.