Psykologisk behandling

Psykologisk behandling mot kvarstående symtom

Därför belyser vi området

Läkemedelsbehandling mot så kallade positiva symtom vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, som vanföreställningar och hallucinationer, visar i de flesta fall god effekt, men i vissa fall är symtomen svårbehandlade och kan då innebära ett avsevärt lidande för den enskilda personen. Läkemedelsbehandling har sämre effekt på de så kallade negativa symtomen som passivitet, oföretagsamhet och en oförmåga till att påbörja och utföra aktiviteter.

Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har kvarstående positiva eller negativa symtom utgör en svårbehandlad grupp. Syftet med psykologisk behandling vid detta tillstånd är att påverka de kvarstående symtomen samt främja personens psykiska hälsa och välbefinnande.

Detta ingår

Det finns flera olika former av psykologisk behandling som kan ges vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Viss psykologiska behandlingar kräver verbal kommunikativ förmåga, men det finns även ”icke-verbala” åtgärder. Vissa åtgärder gäller personer som har en samsjuklighet i form av ett missbruk eller beroende.

Avgränsning av området har skett genom att systematiskt söka efter ett empiriskt vetenskapligt underlag för specifika psykologiska åtgärder som berör personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som har kvarstående symtom. Utgångspunkten har varit att söka efter relevanta systematiska kunskapsöversikter. Då sådana saknas ingår i stället åtgärder som har studerats i enskilda RCT-studier.

Det vetenskapliga underlaget har granskats och bedömts med utgångspunkt i de metodologiska kriterier som gäller för Socialstyrelsens riktlinjer.

När det gäller de icke-verbala psykologiska åtgärderna har ytterligare systematiska översikter granskats men inte inkluderats i detta underlag, då det inte går att bedöma effekten eller relevansen av dessa åtgärder på grund av ett otillräckligt vetenskapligt underlag [1-2].

Åtgärder inom hälso- och sjukvården ställer krav på behandlarkompetens för psykologisk behandling såväl som för läkemedelsbehandling och annan medicinsk behandling. Den som utför en psykologisk behandling ska ha minst grundläggande utbildning i psykoterapi för den teori och metod som arbetet avser. Om behandlaren saknar psykoterapeutlegitimation är adekvat handledning en förutsättning för arbetet. Vid behandling av komplexa tillstånd är en legitimerad psykoterapeut att rekommendera.

Referenser

  1. Ruddy, RA, Dent-Brown, K. Drama therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (1):CD005378.
  2. Xia, J, Grant, TJ. Dance therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2009; (1):CD006868.