Kognitiv/social träning

Innehåll:

Kognitiv träning för att förbättra funktionsnedsättningar

Därför belyser Socialstyrelsen området

Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd har ofta nedsatt kognitiv förmåga. Personer med dessa funktionsnedsättningar riskerar en sänkt livskvalitet och fortsatta begränsningar i sitt dagliga liv. Det finns ett behov av att träna de grundläggande kognitiva funktioner som påverkas av sjukdomstillståndet, till exempel minne, uppmärksamhet och exekutiva funktioner. I de sistnämnda funktionerna ingår bland annat vilja och motivation, förmåga att planera samt förmåga att handla målinriktat och flexibelt.

Detta ingår

Åtgärderna för att förbättra den kognitiva förmågan inriktar sig på träning, och kan utföras med hjälp av datorstöd. Träningen kan förekomma i kombination med andra rehabiliterande åtgärder såsom social färdighetsträning eller arbetsinriktad rehabilitering. Integrerad psykologisk terapi (IPT) är ett manualbaserat program med kognitiv beteendeterapeutisk grund, som integrerar kognitiv träning och träning med psykosocial inriktning.

Åtgärder för att förbättra sociala färdigheter

Därför belyser Socialstyrelsen området

Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd kan ha svårt med sociala färdigheter som kommunikation och att relatera till andra. Social färdighetsträning syftar till att träna dessa funktioner och även upprätthålla ändamålsenliga kontakter med vården och stödfunktioner. Träningen har som mål att ge större möjligheter att leva ett självständigt liv, minska antalet återfall i akut sjukdom, öka förmågan och utbytet av att umgås med andra, ge mer kunskap om personens egna psykologiska reaktioner, minska kvarstående symtom och ge en större förmåga till samarbete med vården.

Detta ingår

Den modell för färdighetsträning som i störst utsträckning har prövats vetenskapligt är Ett självständigt liv (ESL). Modellen har olika färdighetsmoduler som fokuserar på till exempel medicinering, återfall och individens egen kontroll över sina symtom, vardagligt samtal med andra och konfliktlösning. Metoden kan användas både individuellt och i grupp. Insatsen kan ges i många olika sammanhang, såsom inom psykiatrisk vård, på boendeenheter eller inom dagverksamhet av olika slag.