Delaktighet

Innehåll:

Åtgärder för att öka individens deltagande i vård och omsorg

Därför belyser Socialstyrelsen området

Åtgärder i form av påminnelser och andra hjälpmedel syftar till att få livet att fungera bättre när det gäller att till exempel få struktur på vardagen, sköta sin ekonomi, passa mötestider och sköta sin medicinering.

Erfarenheterna visar att personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, liksom andra grupper av personer med psykiska funktionshinder, har svårigheter i dessa avseenden. Bristande följsamhet till behandlingsprogram (vanligen läkemedelsordinationer) hos patienter med psykosdiagnoser är ett stort problem då var fjärde patient beräknas ha detta problem [1]. Att den som kallas till ett öppenvårdsbesök inom psykiatrin inte kommer, utan uteblir, är inte ovanligt, vilket innebär att chansen till vård och uppföljning kan missas och att resurserna utnyttjas sämre.

Detta ingår

Inom detta insatsområde förekommer åtgärder som handlar om olika påminnelser och underlättande tekniker i form av tekniska hjälpmedel för att få struktur på vardagen. I klinisk verk-samhet förekommer exempelvis anpassade väckarklockor, almanackor med påminnelselarm, dosetter med larmfunktion, handdatorer med telefon som har kalender där exempelvis återbesökstider och andra mötestider kan läggas in, och där plats finns för handlingslistor och annat komihåg. Larm påminner om tiderna, aktiviteter kan förtydligas med instruktioner, och viktiga aktiviteter kan kontrolleras med en kvitteringsfunktion. Förenklade kalkylprogram har utvecklats som stöd för att sköta ekonomin.

Här ingår även att skapa sådana rutiner inom vården att den som ska skrivas ut får träffa sin kontaktperson i öppenvården innan utskrivningen sker.

Åtgärder för att öka individens inflytande och delaktighet i vård och omsorg

Därför belyser Socialstyrelsen området

Personernas aktiva deltagande i planeringen av sin egen vård och sitt stöd förespråkas allt mer inom både det psykiatriska området och andra vårdområden, och deltagandet utgör också en rättighet enligt svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning. Det behövs dock kunskap om specifika metoder och arbetssätt för att åstadkomma ett ökat deltagande.

Detta ingår

En modell eller ett arbetssätt som fokuserar på att öka patientens delaktighet och ansvar över besluten om åtgärdernas planering och innehåll är den så kallade ”shared decision-making”-modellen. ”Shared decision-making” är den metod för inflytande och delaktighet på individ-nivå som finns beskriven och studerad i forskningen. Metoden syftar till att hjälpa patienterna att spela en aktiv roll i beslut som rör deras hälsa samt deras vård och stöd, förmedla information om alternativen, tydliggöra patienternas preferenser och hjälpa behandlaren och patienten att fatta gemensamma beslut om behandlingen.

Referenser

  1. Nose, M, Barbui, C, Tansella, M. How often do patients with psychosis fail to adhere to treatment programmes? A systematic review. Psychol Med. 2003; 33(7):1149-60.