Arbete

Åtgärder för ökad delaktighet i form av arbetslivsinriktad rehabilitering och sysselsättning

Därför belyser Socialstyrelsen området

I den inventering som gjordes i samband med uppföljningen av den så kallade psykiatrireformen i Sverige 1995 konstaterade man att i den målgrupp för reformen (cirka 43 000 personer) som var känd av socialtjänst och psykiatri, hade endast 8 procent arbete på öppna marknaden och nästan 60 procent saknade daglig sysselsättning över huvudtaget. En rad uppföljningsstudier som framför allt omfattat personer med schizofreni har också vid olika uppföljningstidpunkter funnit en låg sysselsättningsgrad, i synnerhet när det gäller arbete på öppna marknaden eller andelen som varit kontinuerligt i arbete. Det här är en situation som personerna själva och de anhöriga inte är tillfredsställda med.

Undersökningar visar att majoriteten av personer med psykiskt funktionshinder önskar ett arbete. Från anhörighåll har det också poängterats att en strukturerad daglig aktivitet, till exempel ett arbete, är det mest angelägna otillfredsställda behovet.

Detta ingår

Här ingår åtgärder i form av arbetsförberedande träningsmodeller (”pre-vocational training”) och arbete med stöd (supported employment). Även dagverksamhet som kan utformas på olika sätt ingår. Grundidén i supported employment är att personen placeras i ett arbete med lön mer eller mindre direkt och att ett integrerat behovsbaserat stöd utgår från denna arbetsplacering (”place then train”). En utveckling av supported employment utgörs av ”individual placement and support” (IPS). Det har också gjorts försök att tillämpa ”supported employment”-modellen på personer som har ett arbete, i syfte att vid behov ge dem stöd att behålla detta arbete. Modellen har också utvecklats till att gälla stöd i att söka, påbörja eller fullfölja utbildningar.

Arbetsförberedande träningsmodeller innebär en stegvis träning av färdigheter innan man prövar ett arbete på öppna marknaden (”train then place”).