Om riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

I dessa nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och andra verksamma inom hälso- och sjukvården och är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas.

I vilken fas är arbetet med riktlinjerna?

En slutlig version av dessa riktlinjer är nu färdig. Läs mer om hur vi tar fram riktlinjer.

Varför är det viktigt med nationella riktlinjer?

Uppskattningsvis 50 000 personer i Sverige har schizofreni och 30 000 till 40 000 av dem är i behov av samhällets insatser.

Den enskilt viktigaste insatsen för att förhindra återfall i akut psykos vid schizofreni är regelbunden behandling med neuroleptika i underhållsdos. Även om denna medicinering i många fall är nödvändig är den ofta otillräcklig för de flesta när det gäller att återhämta sig socialt och psykologiskt. Personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som lever ute i samhället har ofta behov av vård och stöd i form av effektiva psykosociala insatser.

De nationella riktlinjerna ger kommuner och landsting ett stöd i att välja ut och erbjuda effektiva psykosociala insatser som komplement till medicinering.

På vilket sätt berörs kommuner, landsting och andra?

Kunskapsbaserade metoder har stor betydelse för att personen ska kunna bibehålla och förbättra god funktionsförmåga. I de nationella riktlinjerna har vetenskaplig kunskap om detta sammanställts.

Riktlinjerna kommer att öka möjligheterna att sprida den vetenskapliga kunskap som finns. Riktlinjerna gör det tydligt för beslutsfattare och professioner vilka metoder som bör användas i vård och stöd till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

En ökad kunskap om verksamma åtgärder och hur resurserna används möjliggör en mer enhetlig och säker uppföljning av vård och stöd.

Hur påverkas personer med schizofreni?

Riktlinjerna innebär att kommuner och landsting kan erbjuda personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd en kunskapsbaserad och därmed god och säker vård samt stöd när det gäller psykosociala insatser.

Riktlinjer medför även att vård och stöd blir mer likvärdig oavsett var man bor, eftersom kommuner och landsting får samma kunskap att utgå ifrån.

Kontakt