Tidiga åtgärder för nyinsjuknade personer

Psykossjukdomar, särskilt schizofreni, är allvarliga med svåra konsekvenser. Forskning tyder på att en förkortad tid av obehandlad psykos innebär ett lindrigare sjukdomsförlopp och därmed en bättre prognos.

Olika åtgärder har utvecklats i syfte att förbättra sjukdomsförloppet genom att minska den tid då en person som har symtom som tyder på psykossjukdom är obehandlad. Personer i en tidig fas av psykossjukdom är ofta unga och riskerar att viktiga år i deras utveckling, utbildning och mognad äventyras om symtomen förblir oupptäckta. Det kan vara svårt för den enskilde och dennes anhöriga att förstå psykostecken och andra symtom och att de behöver söka hjälp.

Socialstyrelsen lyfter fram tidiga åtgärder för att det är viktigt att upptäcka symtomen så tidigt som möjligt och kunna erbjuda åtgärder. Tidiga åtgärder kräver ofta samordning av olika delar av vården.

Utbildning av allmänläkare i tidig upptäckt av psykostecken och direkt hänvisning till ett specialteam

Åtgärden innebär att psykiatrin ger utbildning till allmänläkare om de symtom och den sjukdomshistoria som kan vara tecken på att en person har en begynnande psykossjukdom. Allmänläkare får även information om kontaktvägar till den psykiatriska enhet som har ansvar för personer som har, eller misstänks ha, en psykossjukdom, dit de kan hänvisa personen.

Primärvården är den hälso- och sjukvårdsinstans som oftast möter dessa personer i ett tidigt skede. Allmänläkare bedömer och utreder de symtom som den enskilde uppger vid besöket. En person med psykossymtom uppger ofta diffusa kroppsliga symtom. Och om personen befinns vara kroppsligen frisk, kan bedömningen bli att vederbörande inte behöver vård och de psykotiska symtomen riskerar att förbli oupptäckta. Det är därför viktigt att allmänläkares kunskaper om symtom på begynnande psykossjukdom hålls aktuella.

Rekommendation om tidiga åtgärder för nyinsjuknade personer
Hälso- och sjukvården bör

Samordnade åtgärder för nyinsjuknade personer enligt ACT-modellen (Assertive Community Treatment) med familjeinterventioner och social färdighetsträning

En person som är nyinsjuknad i psykossjukdom befinner sig i ett allvarligt tillstånd, eftersom det oftast får svåra och långvariga negativa effekter på den drabbades och de närståendes hela livssituation. Därför är det viktigt att tidigt erbjuda samordnade åtgärder som kan tillgodose olika behov både hos personen och hos dennes anhöriga och som kan bidra till en kontinuitet i vård och omsorg.

Samordnade åtgärder i form av samhällsbaserad uppsökande vård och omsorg enligt ACT-modellen (se även beskrivning under Samordning) för personer som för första gången insjuknar i psykossjukdom, innebär att stöd, vårdplanering psykiatrisk behandling och psykosociala åtgärder finns tillgängliga och i stor utsträckning sker inom ett specialiserat team.

Teamets medlemmar arbetar med samordnade åtgärder enligt ACT-modellen med ansvar för ett begränsat antal personer. Det bör, enligt modellen, finnas tvärprofessionell kompetens inom teamet (psykiater, psykolog, arbetsterapeut, socionom och psykiatriskt vidareutbildad sjuksköterska med flera). Specifika åtgärder som familjeinterventioner och social färdighetsträning betonas i arbetet och ges i tillägg till sedvanlig behandling.

Rekommendation om tidiga åtgärder för nyinsjuknade personer
Hälso- och sjukvården bör