Åtgärder för ökad delaktighet i form av arbetslivsinriktad rehabilitering och sysselsättning

Personer med schizofreni har ofta kognitiva funktionshinder och symtom som allvarligt försvårar integrationen i samhället. De har därmed svårigheter att få ett arbete. Att ha ett arbete är inte enbart en möjlighet till försörjning utan innebär också en tillhörighet till en grupp som är viktig för identitet och självkänsla.

Det är viktigt med arbetsrehabiliterande åtgärder som kan ge ökad möjlighet för personer med schizofreni att få ett arbete. Det är även viktigt att erbjuda annan sysselsättning för de personer som saknar motivation eller förmåga till arbete.

Ansvaret för att utveckla, driva och stödja arbetslivsinriktad rehabilitering ligger hos flera olika myndigheter i Sverige. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har visst ansvar för området, men inte det huvudsakliga. Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar innebär att i kontakt med andra berörda myndigheter utveckla och stödja de metoder inom området som ger bäst effekt för den här gruppen.

Individanpassat stöd till arbete (Individual Placement and Support, IPS-modellen)

Grundtanken med modellen är att hjälpa personer att skaffa sig ett arbete med lön och att ge det stöd som krävs för att de ska lyckas på arbetsplatsen. IPS-modellen är en utveckling och en standardiserad och manualbaserad form av supported employment. IPS-modellen bygger inte på några mer omfattande bedömningar av personens arbetsförmåga utan syftar till att ge stöd åt alla som vill ha ett arbete. Grundtanken är även att stödet ska ges när individen önskar och är motiverad utan föregående faser av arbetsträning. Åtgärden har i internationella studier (inklusive europeiska) visat goda effekter och de svenska försöksverksamheter som pågår pekar hittills i samma riktning.

Arbetsförberedande träningsmodeller

Arbetsförberedande träningsmodeller bygger på ett rehabiliteringskedjetänkande där olika former av arbetsträning ska förbättra arbetsförmågan och möjliggöra en utslussning till arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Rekommendationer om åtgärder för ökad delaktighet i form av arbetslivsinriktad rehabilitering
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan

Sysselsättning – dagliga aktiviteter

Kommuner och ideella organisationer erbjuder olika former av dagliga aktiviteter. Kommunerna är skyldiga att erbjuda sysselsättning, om en person med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar beviljats sådan enligt socialtjänstlagen. Sysselsättning eller dagliga aktiviteter kan dock utformas på olika sätt och anpassas till olika individers behov. Psykossjukdomens specifika tillstånd innebär att det är viktigt att erbjuda åtgärder för att bryta isoleringen och erbjuda samvaro och sysselsättning som är särskilt anpassad för personer med schizofreni som står utanför arbetsmarknaden.

Rekommendation för personer med schizofreni som beviljats sysselsättning enligt socialtjänstlagen
Socialtjänsten bör