Utbildning

Psykopedagogiska åtgärder syftar till att förmedla kunskap om schizofreni och dess behandling, så att personen fortsätter i behandling och att risken för återfall därmed minskar.

Innehåll:

Psykopedagogiska åtgärder för att ge kunskap om sjukdomen

Gemensam utbildning för personer med schizofreni och anhöriga
Åtgärden består av olika kombinationer av utbildning i psykisk sjukdom, behandlingsalternativ och praktiskt och känslomässigt stöd samt kompetensutveckling i problemlösning och krishantering. Utbildningen kan genomföras med enskilda personer, enskilda familjer eller med fler familjer tillsammans i hemmet, i kliniska situationer eller i andra situationer och på andra platser. Ett centralt inslag är att anhöriga betraktas och behandlas som en resurs.

Rekommendationer om psykopedagogiska åtgärder för att ge kunskap om sjukdomen
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

Sjukdomshantering och återhämtning (Illness Management and Recovery, IMR-modellen)
Den psykopedagogiska metoden för sjukdomshantering och återhämtning syftar till att öka personens kunskap om sin sjukdom, dess behandling och dess konsekvenser för livssituationen. Förutom information ingår också olika interventioner som kognitiva beteendetekniker som syftar till att personen lättare ska klara sin vardag och bättre kunna medverka i behandlingen. Den psykopedagogiska metoden för sjukdomshantering och återhämtning syftar till att öka personens kunskap om sin sjukdom, dess behandling och dess konsekvenser för livssituationen. Förutom information ingår också olika interventioner som kognitiva beteendetekniker som syftar till att personen lättare ska klara sin vardag och bättre kunna medverka i behandlingen.

Familjeinterventioner för att minska stressen i familjen och förebygga återfall

Att ha en familjemedlem som drabbats av schizofreni innebär en mycket hög belastning. En av utgångspunkterna för familjeinterventioner är att en person som har schizofreni har en psykologisk sårbarhet som gör denne extra känslig för stimulans utifrån.

Det har utvecklats ett flertal olika modeller för familjeintervention som innehåller både kunskapsorienterade och beteendeorienterade delar. De syftar till att minska stressen inom familjen och förebygga återfall för personer med schizofreni, exempelvis genom information, stöd och träning i att minska stress, problemlösning och träning i kommunikation. Målet är även att uppnå ett bra samarbete mellan vården och de anhöriga. Familjeintervention ges i tillägg till sedvanlig behandling.

Rekommendation om familjeinterventioner för att minska stressen i familjen och förebygga återfall
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör