Psykologisk behandling mot kvarstående symtom

Det finns flera olika former av psykologisk behandling som kan ges vid schizofreni. Viss psykologisk behandling kräver verbal kommunikativ förmåga, men det finns även så kallade icke-verbala åtgärder där man använder andra sätt att kommunicera, till exempel med hjälp av bild eller musik.

Läkemedelsbehandling mot så kallade positiva symtom vid schizofreni som vanföreställningar och hallucinationer visar i de flesta fall god effekt. I vissa fall är dock symtomen svårbehandlade och kan då innebära ett avsevärt lidande för den enskilda personen. Läkemedelsbehandling har även sämre effekt på de så kallade negativa symtomen som passivitet, oföretagsamhet och oförmåga till att vilja påbörja och utföra aktiviteter. Personer med schizofreni som har kvarstående positiva eller negativa symtom utgör en svårbehandlad grupp.

Rekommendationerna om psykologisk behandling vid detta tillstånd har avgränsats till möjligheten att påverka kvarstående symtom.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi ges i tillägg till sedvanlig behandling och kan ges i såväl akuta som kroniska tillstånd av schizofreni. Metoden ges framför allt mot så kallade positiva symtom, som vanföreställningar och hallucinationer. Kognitiv beteendeterapi sker genom individuella samtal eller samtal i grupp. Åtgärden kan innehålla komponenter som att lära sig se samband mellan tankar, känslor och handlingar, få stöd för alternativa sätt att hantera symtom och övning i problemlösande färdigheter.

Psykodynamisk psykoterapi

Den ursprungliga formen av psykodynamisk psykoterapi har sin grund i den teoretiska modell som även inkluderar psykoanalys. Den psykodynamiska terapin kan inkludera en mångfald av flexibelt använda strategier och vara utforskande, insiktsorienterande, stödjande och rådgivande. Åtgärden kräver att man arbetar med överföring och motstånd. Detta innebär att personens känslor och agerande i samspel med terapeuten ger material för tolkningar, och personen kan därmed nå insikter om sitt liv som han eller hon tidigare varit omedveten om.

Den ursprungliga formen av psykodynamisk psykoterapi har efter hand utvecklats och anpassats till personer med psykos. Det finns ett behov av kontrollerade studier där man utvärderar effekterna av den nyare formen av psykodynamisk psykoterapi för målgruppen.

Stödterapi

Stödterapi syftar till att en person ska behålla sin nuvarande funktion. Detta kan innebära stödterapi av utbildad psykoterapeut eller åtgärder som inte kräver specifik utbildning. Här är det viktigt att skilja åtgärden stödterapi från de stödjande samtal som sker i samband med uppföljning av pågående behandling eller annan åtgärd. Åtgärden stödterapi avser inte de stödjande samtal som sker i samband med uppföljning av pågående behandling eller annan åtgärd. Stödjande samtal ingår vanligen som en komponent i samtalskontakter som följer upp olika åtgärder, som medicinering eller sociala åtgärder.

Bildterapi

Bildterapi innebär att en person använder konst eller bilder som ett sätt att uttrycka sig själv och reflektera i närvaro av en utbildad terapeut. Arbetet med bild antas underlätta kommunikationen med personen eftersom kontakten med terapeuten blir mindre intensiv. Bildterapi kan ges individuellt eller i grupp, och ges av utbildad terapeut i tillägg till sedvanlig behandling.

Musikterapi

Musikterapi syftar till att förbättra relationer och öka personens välmående och minska symtom genom att hjälpa personen att ta upp problem som är svåra att beskriva enbart med ord. Personen behöver inte ha någon musikalisk träning, men måste vara motiverad att arbeta aktivt med musik som lyssnare eller medverka med musikinstrument eller sång. Musikterapi introducerades på 1940-talet och förekommer i dag i stora delar av västvärlden. Musikterapi kan ges individuellt eller i grupp, och ges av utbildad terapeut i tillägg till sedvanlig behandling.

Rekommendationer om psykologisk behandling mot kvarstående symtom
Hälso- och sjukvården bör

Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för vetenskapliga studier

Hälso- och sjukvården kan

Hälso- och sjukvården kan

Hälso- och sjukvården kan