Delaktighet

Det aktiva deltagandet i planeringen av sin egen vård och sitt eget stöd förespråkas allt mer inom både det psykiatriska området och andra vårdområden. Deltagandet utgör också en rättighet enlig svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Innehåll:

Åtgärder för att öka individens deltagande i vård och omsorg

Det är viktigt att kontakter sker mellan psykiatriska slutenvårdskliniker och öppenvården samt socialtjänsten för personer som ska skrivas ut. En person som nyligen har haft en akut psykos är i en känslig fas av sjukdomen där risken för självmord, återfall i sjukdom och depression är större än i stabilare faser av sjukdomen.

Personlig kontakt med personal från öppenvårdsteamet och socialtjänsten före utskrivning från psykiatrisk slutenvård
Åtgärden innebär att personer med schizofreni träffar personal från öppenvårdsteamet och socialtjänsten innan de skrivs ut från slutenvården. Insatsen kan anpassas till rådande lokala förhållanden så att personen får kontakt med öppenvårdspersonal och personer från socialtjänsten på annat sätt än genom ett fysiskt möte.

Rekommendation om åtgärder för att öka individens deltagande i vård och omsorg
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

Åtgärder för att öka individens inflytande och delaktighet i vård och omsorg

Att patienten ska ha möjlighet att vara delaktig i sin egen vård är reglerat i HSL. Det finns sannolikt stora skillnader i praxis mellan olika vård- och stödenheter för att åstadkomma denna delaktighet i vården och omsorgen för individen.

Modell för delat beslutsfattande (Shared decision making)
Modellen eller arbetssättet fokuserar på att öka personens delaktighet och ansvar över beslut om vård- och omsorgsåtgärdernas planering och innehåll. Det är den metod för inflytande och delaktighet på individnivå som finns beskriven och studerad i forskning. Metoden syftar till att hjälpa personerna att spela en aktiv roll i beslut som rör deras hälsa samt vård och stöd, förmedla information om alternativ, tydliggöra personens egna preferenser och fatta gemensamma beslut om behandling.

Rekommendation om åtgärder för att öka individens inflytande och delaktighet i vård och omsorg
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör