/
/

Bevakning och uppdatering av Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Socialstyrelsen har en löpande bevakning av de områden där vi har publicerat nationella riktlinjer, och ändrar rekommendationer i riktlinjerna om det finns goda skäl till det på grund av förändringar i omvärlden.

Revidering av riktlinjerna
Vi arbetar med att revidera nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Revideringen innebär bland annat att vi lägger samman de tidigare publicerade riktlinjerna, som består av dels riktlinjer för psykosociala insatser, dels riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling.

 2013–2014

De nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd har kompletterats med rekommendationer om antipsykotisk läkemedelsbehandling. De nya rekommendationerna finns publicerade i en separat publikation.

Läs mer om Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

2012

Vilken information har vi fångat upp i relation till Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011?

Nya systematiska översikter har publicerats, bland annat när det gäller KBT, kognitiv träning, social färdighetsträning och arbetsinriktad rehabilitering. Vår bedömning är dock att de nytillkomna översikterna inte medför något behov av att ändra rekommendationerna i riktlinjen.

När det gäller samordnade åtgärder publicerades en systematisk översikt från Cochrane 2010 med relevans för rekommendationen om intensiv case management enligt ACT-modellen. Cochraneöversikten beskrivs också i SBU:s rapportOrganisatoriska aspekter på vård av personer med schizofreni och psykoser. Vår bedömning är att inte heller denna översikt medför något behov av att ändra rekommendationen. Vi har dock kompletterat det vetenskapliga underlaget med hänvisning till översikten.

När planeras nästa större uppdatering av riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni?

I normalfallet gör vi en större uppdatering av en riktlinje vart tredje år. När det gäller riktlinjerna för schizofreni så kommer de att kompletteras med rekommendationer om läkemedelsbehandling under år 2013. Kompletteringen är avgränsad till att innefatta de åtgärder som omfattar antipsykotisk läkemedelsbehandling i den systematiska litteraturöversikt som SBU publicerade i november 2012, "Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation".