Vena cava superiorsyndrom

 • Tillstånd: Vena cava superior-syndrom
 • Åtgärd: Stent

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets mycket stora svårighetsgrad och en mycket stor patientnytta.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet är plågsamt och innebär mycket försämrad livskvalitet. Det är oftast tecken på inkurabel sjukdom.

Vena cava superior-syndrom (Stokes krage) är ett allvarligt tillstånd, som beror på obstruktion på grund av extern kärlkompression, tumörinväxt i kärlet och/eller trombotisering. Det ökade venösa trycket orsakar ödem i ansikte, hals och armar samtidigt som vener vidgas och blir mer framträdande på bröstkorgens utsida. Nedläggning av stent kan medföra snabb symtomlindring men är inte alltid tekniskt möjlig. Indikationen för stent måste värderas i förhållande till möjligheterna för att ge en snabb lindring av tillståndet med tumörspecifik terapi (cytostatika eller strålbehandling). Vid obehandlad småcellig lungcancer ger ofta cytostatika en snabb tillbakagång av syndromet. Vid tidigare behandlad småcellig cancer och vid icke småcellig lungcancer kan stent vara ett värdefullt förstahandsalternativ som kan kompletteras med tumörspecifik behandling där så är möjligt. I den palliativa situationen är symtomfrihet viktigast. Mått på objektiv respons redovisas inte alltid i publikationer och har inte tagits med i denna redovisning.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det finns en systematisk översikt utgiven av Cochrane som belyser flera behandlingsalternativ för tillståndet, varav 23 kohortstudier med totalt 159 personer undersöker behandling med stent [1]. En annan systematisk översikt undersöker specifikt behandling med stent och innehåller 16 kohortstudier med totalt 393 personer [2].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid vena cava superior-syndrom ger stent
  • symtomfrihet hos 78–100 procent av patienterna (låg evidensstyrka)
  • en tid till symtomfrihet på 1–3 dygn (mycket låg till låg evidensstyrka)
  • återfall hos 0–41 procent av patienterna (mycket låg till låg evidensstyrka).

I den ena översikten ger behandling med stent symtomfrihet hos 78–100 procent [2] och i den andra är resultatet av behandlingen symtomfrihet hos 95 procent [1]. Drygt 10 procent fick återfall vid uppföljning efter 3 dagar till 8 månader (median 1–2 månader) [1]. I den andra översikten rapporteras att 0–41 procent får återfall [2].

Saknas någon information i studierna?

Det finns inga randomiserade studier där behandling med stent jämförs med konventionell behandling.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Efter behandling med stent förekommer allvarliga biverkningar hos knappt 5 procent av patienterna (blödningar på grund av antikoagulantiabehandling, tromboemboliska episoder, arytmier med mera).

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Rowell, NP, Gleeson, FV. Steroids, radiotherapy, chemotherapy and stents for superior vena caval obstruction in carcinoma of the bronchus: a systematic review. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2002; 14(5):338–51.
 2. Nguyen, NP, Borok, TL, Welsh, J, Vinh-Hung, V. Safety and effectiveness of vascular endoprosthesis for malignant superior vena cava syndrome. Thorax. 2009; 64(2):174–8.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35