Spridd småcellig lungcancer som svarat på kemoterapi

 • Tillstånd: Spridd småcellig lungcancer som svarat på kemoterapi
 • Åtgärd: Profylaktisk hjärnbestrålning (PCI)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets mycket stora svårighetsgrad, en måttlig patientnytta och måttlig evidens för effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket stor risk för förtida död.

Småcellig lungcancer är obehandlad en mycket aggressiv tumörsjukdom med kort förväntad överlevnad. Begreppet spridd sjukdom innebär visad utbredning utanför ett område som består av en lunga, mediastinum och supraklavikulära lymfkörtlar. Standardbehandlingen är kemoterapi, som förlänger medianöverlevnad från 6–8 veckor (obehandlad sjukdom) till 7–9 månader. Femårsöverlevnaden med behandling är endast 1–2 procent. Risken för utveckling av hjärnmetastaser är hög, symtombilden vid sådan metastasering är plågsam för patienten och effekten av strålbehandling mot manifesta metastaser begränsad. Profylaktisk hjärnbestrålning (PCI, Prophylactic Brain Irradiation) har visat sig halvera risken för hjärnmetastaser vid begränsad sjukdom och ger i den patientgruppen också förlängd överlevnad.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en randomiserad kontrollerad studie med 286 personer som rapporteras i två artiklar [1-2]. Det var 143 personer i respektive behandlingsgrupp, personerna inkluderades mellan februari 2001 och mars 2006 och incidens av hjärnmetastaser var primärt effektmått [1].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid spridd småcellig lungcancer som svarat på kemoterapi medför profylaktisk hjärnbestrålning
  • en absolut minskning av incidensen av hjärnmetastaser med 24 procentenheter jämfört med ingen behandling (måttlig evidensstyrka)
  • en absolut ökning av ettårsöverlevnaden med 13,8 procentenheter (hazardkvot 0,27, konfidensintervall 0,16–0,44) jäm-fört med ingen behandling (måttlig evidensstyrka)
  • ingen effekt på generell livskvalitet jämfört med ingen behandling (låg evidensstyrka)
  • en absolut ökning av trötthet med 15 procentenheter vid tremånaders uppföljning jämfört med ingen behandling (låg evidensstyrka)
  • en absolut ökning av aptitförlust med 29 procentenheter vid tremånaders uppföljning jämfört med ingen behandling (låg evidensstyrka)
  • en absolut ökning av illamående med 18 procentenheter vid tremånaders uppföljning jämfört med ingen behandling (låg evidensstyrka).

Vid spridd småcellig lungcancer som svarat på kemoterapi minskade incidensen av hjärnmetastaser från 41 till 17 procent [1]. Medianöverlevnaden ökade från 5,4 månader (kontrollgruppen) till 6,7 månader och ettårsöverlevnaden från 13,3 till 27,1 procent [1].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Studien undersöker biverkningar av behandlingen. De vanligaste biverkningarna var huvudvärk, illamående, kräkningar, trötthet och hudreaktioner [1-2]. Livskvalitetsmätningar visade ökat håravfall och ökad trötthet i behandlingsgruppen. Resultatet visar att det inte finns någon skillnad mellan kontroll- och behandlingsgrupp för parametrarna global hälsostatus, kognitiv funktion respektive emotionell funktion. Gällande generell livskvalitet beskrev 12,5 procent av personerna som behandlats med profylaktisk hjärnbestrålning en försämring i livskvaliteten, men det var ingen signifikant skillnad mot gruppen med obehandlade personer [2].

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Slotman, B, Faivre-Finn, C, Kramer, G, Rankin, E, Snee, M, Hatton, M, et al. Prophylactic cranial irradiation in extensive small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2007; 357(7):664–72.
 2. Slotman, BJ, Mauer, ME, Bottomley, A, Faivre-Finn, C, Kramer, GW, Rankin, EM, et al. Prophylactic cranial irradiation in extensive disease small-cell lung cancer: short-term health-related quality of life and patient reported symptoms: results of an international Phase III randomized controlled trial by the EORTC Radiation Oncology and Lung Cancer Groups. J Clin Oncol. 2009; 27(1):78–84

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35