Småcellig lungcancer med återfall eller progress (sensitiv eller refraktär sjukdom) och performance status 0–2

 • Tillstånd: Småcellig lungcancer med återfall eller progress (sensitiv eller refraktär sjukdom) och performance status 0-2
 • Åtgärd: Topotekan

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets mycket stora svårighetsgrad, men att åtgärden har en liten till måttlig patientnytta.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket stor risk för förtida död. Medianöverlevnaden med sedvanlig vård är 2–3 månader.

Tillståndet gäller personer med småcellig lungcancer med recidiv eller progress (sensitiv eller refraktär sjukdom). Åtgärden är topotekan och behandlingen kan ges peroralt eller intravenöst.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen har identifierat tre randomiserade kontrollerade studier med totalt 661 personer [1-3]. En studie som jämför topotekan med sedvanlig vård (inklusive smärtstillande, antibiotika, kortikosteroider, aptitstimulerare, antidepressiva, blodtransfusioner eller palliativ strålbehandling) [1], en studie som jämför peroralt med intravenöst topotekan [2] och en studie som jämför topotekan med cyklofosfamid, doxorubicin (AdriamycinÒ och vinkristin (CAV) [3].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid småcellig lungcancer med återfall eller progress (sensitiv eller refraktär sjukdom) har topotekan
  • 36 procent lägre dödlighet (hazardkvot 0,64, konfidensintervall 0,45–0,90) jämfört med observation (låg till måttlig evidensstyrka)
  • positiv effekt på livskvalitet jämfört med observation (låg till måttlig evidensstyrka)
  • jämförbar medianöverlevnad med annan cytostatika (CAV) (låg till måttlig evidensstyrka)
  • jämförbar medianöverlevnad och tolerabilitet mellan peroral och intravenös behandling (låg till måttlig evidensstyrka)
  • toxisk effekt i form av neutropeni grad 3–4 hos 85–90 procent av personerna vid intravenös behandling och hos 60–65 procent vid peroral behandling (låg till måttlig evidensstyrka).

Topotekan gav en ökad medianöverlevnad jämfört med sedvanlig vård (hazardkvot 0,64, konfidensintervall 0,45–0,90), även i subgrupp med kort behandlingsfritt intervall (mindre än 60 dagar, refraktära, p=0,0357) [1], samt jämförbar medianöverlevnad jämfört med annan cytostatika (CAV) hos sensitiva patienter (relativ risk 1,04, p=0,795) [3]. Peroralt topotekan gav jämförbar överlevnad med intravenöst topotekan hos sensitiva patienter (hazardkvot 0,98, konfidensintervall 0,77–1,25) [2]. Topotekan gav jämförbar tid till progress jämfört med annan cytostatika (CAV) hos sensitiva patienter (13,3 veckor respektive 12,3 veckor, p=0,552) [3]. Oral och intravenös tillförsel av topotekan gav jämförbar total responsfrekvens hos sensitiva patienter (riskdifferens -3,6 procentenheter, konfidensintervall -12,6–5,5) [2]. Topotekan gav ökad livskvalitet och bättre symtomkontroll jämfört med sedvanlig vård hos sensitiva eller refraktära patienter [1] samt ökad symtomkontroll jämfört med annan cytostatika (CAV) hos sensitiva patienter [3]. Ingen signifikant skillnad i livskvalitet observerades mellan peroralt och intravenöst topotekan hos sensitiva patienter [2].

Saknas någon information i studierna?

Det saknas studier som gör en direkt jämförelse mellan topotekan och återupptagande av tidigare kemoterapi vid sensitiv sjukdom. Ingen av studierna innehåller patienter som fått det närbesläktade läkemedlet irinotekan i primärbehandlingen. Studiernas livskvalitetsanalyser är ofullständigt redovisade. Rapporteringen av feber är otydlig i samband med neutropeni grad 3–4.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Toxicitet ökade med topotekan, framför allt hematologisk toxicitet, främst grad 4 neutropeni, men bedömdes som hanterbar [1]. Grad 4 neutropeni ökade med annan cytostatika (CAV) jämfört med topotekan (51,4 procent respektive 37,8 procent, p<0,001) [3]. Neutropeni grad 3–4 förekom hos 85–90 procent vid intravenös tillförsel och hos 60–65 procent vid peroral behandling [2].

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. O'Brien, ME, Ciuleanu, TE, Tsekov, H, Shparyk, Y, Cuceviá, B, Juhasz, G, et al. Phase III trial comparing supportive care alone with supportive care with oral topotecan in patients with relapsed small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2006; 24(34):5441–7.
 2. Eckardt, JR, von Pawel, J, Pujol, JL, Papai, Z, Quoix, E, Ardizzoni, A, et al. Phase III study of oral compared with intravenous topotecan as second-line therapy in small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2007; 25(15):2086–92.
 3. von Pawel, J, Schiller, JH, Shepherd, FA, Fields, SZ, Kleisbauer, JP, Chrysson, NG, et al. Topotecan versus cyclophosphamide, doxorubicin, and vincristine for the treatment of recurrent small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 1999; 17(2):658–67.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35