Småcellig lungcancer med återfall eller progress (vid sensitiv sjukdom)

 • Tillstånd: Småcellig lungcancer med återfall eller progress (vid sensitiv sjukdom)
 • Åtgärd: Återupptagande av tidigare kemoterapi

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets mycket stora svårighetsgrad, men att åtgärden har en liten till måttlig patientnytta.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket stor risk för förtida död. Medianöverlevnaden med sedvanlig vård är 2–3 månader.

Tillståndet är småcellig lungcancer som svarat på tidigare kemoterapi och där återfall eller progress finns efter ett behandlingsfritt intervall på minst 3 månader (sensitiv sjukdom). Åtgärden är återupptagande av tidigare kemo-terapi.

Definitionen av sensitiv sjukdom brukar vara respons på tidigare kemoterapi samt behandlingsfritt intervall på minst 3 månader. Definitionen av refraktär sjukdom brukar vara patient som antingen inte svarat på tidigare kemoterapi eller där behandlingsfritt intervall är kortare än 3 månader.

Grupperingen av sensitiv och refraktär är en konvention baserad på gamla studier och definitionerna är inte validerade.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det saknas studier av tillräcklig vetenskaplig kvalitet för att dra slutsatser om åtgärdens effekter. En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”För patient med småcellig lungcancer med recidiv/progress efter respons på föregående cytostatikaregim och ett behandlingsfritt intervall på minst tre månader (sensitiv sjukdom) medför återupptagande av föregående cytostatikaregim större patientnytta än olägenhet”. Konsensus uppnåddes. Panelen bestod av 11 specialister i lungmedicin och 12 specialister i onkologi. Aktiv ställning till påståendet togs av 14 personer och 13 av dessa instämde.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid småcellig lungcancer med återfall eller progress efter respons på föregående cytostatikaregim och ett behandlingsfritt intervall på minst tre månader (sensitiv sjukdom) medför återupptagande av föregående cytostatikaregim större patientnytta än olägenhet (konsensus).

Tre mycket små icke-randomiserade studier har identifierats med totalt 65 personer [1-3]. Responsfrekvensen i de tre studierna var 62 procent [1], 50 procent [2] respektive 67 procent [3]. Medianöverlevnaden för personerna som svarade på behandling var i en studie 5 månader [3]. En annan studie [2] rapporterar en medianöverlevnad på 26 veckor. Överlevnadstiden ligger på samma nivå som efter olika typer av andra linjens kemoterapi (5,2 månader) vid återfall av spridd småcellig lungcancer i en retrospektiv registerstudie från Kanada [4]. Eftersom det inte var randomiserade studier saknas jämförelse med annan terapi.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlevnad, livskvalitet och biverkningar.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar eller oönskade effekter finns inte redovisade.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Postmus, P, Berendsen, H, van Zandwijk, N, Splinter, T, Burghouts, J, Bakker, W. Retreatment with the induction regimen in small cell lung cancer relapsing after an initial response to short term chemotherapy. Eur J Canc Clin Oncol. 1987; 23(9):1409–11.
 2. Giaccone, G, Ferrati, P, Donadio, M, Testore, F, Calciati, A. Reinduction chemotherapy in small cell lung cancer. Eur J Canc Clin Oncol. 1987; 23(11):1697–9.
 3. Vincent, M, Evans, B, Smith, I. First-line chemotherapy rechallenge after relapse in small cell lung cancer. Cancer Chemother Pharmacol. 1988; 21(1):45–8.
 4. Froeschl, S, Nicholas, G, Gallant, V, Laurie, SA. Outcomes of second-line chemotherapy in patients with relapsed extensive small cell lung cancer. J Thorac Oncol. 2008; 3(2):163–9.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)