Småcellig lungcancer i komplett remission efter given behandling

 • Tillstånd: Småcellig lungcancer i komplett remission efter given behandling
 • Åtgärd: Profylaktisk hjärnbestrålning (PCI)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är måttlig till stor patientnytta, hög evidens för effekt och tillståndets mycket stora svårighetsgrad.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket stor risk för förtida död. Femårsöverlevnad för denna patientgrupp är cirka 20–25 procent.

Småcellig lungcancer i komplett remission efter primärbehandling innebär en kort förväntad överlevnad. Profylaktisk strålbehandling mot hjärnan (PCI, Prophylactic Brain Irradiation) är en åtgärd för att ge förlängd överlevnad för personer med småcellig lungcancer.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt utgiven av Cochrane med sju randomiserade kontrollerade studier och 987 personer [1]. Översikten undersökte effekten på överlevnad av profylaktisk hjärnbestrålning hos personer vars sjukdom gått i komplett remission av systemisk behandling (med eller utan torakal radioterapi). Åtgärden jämfördes med ingen strålning. 86 procent av personerna hade begränsad sjukdom.

En randomiserad kontrollerad studie med 720 personer identifierades också där personerna behandlades med profylaktisk hjärnbestrålning med 25 Gy i 10 dagliga fraktioner (standarddos) eller till profylaktisk hjärnbestrålning med högre total dos [2]. Den högre dosen var antingen 36 Gy i 18 dagliga fraktioner av 2 Gy eller accelererad hyperfraktionerad (24 fraktioner under 16 dagar med två dagliga behandlingar med 1,5 Gy).

I en prospektiv studie där 69 personer med småcellig lungcancer (blandad patientpopulation bestående av begränsad och spridd sjukdom) fick profylaktisk hjärnbestrålning undersöktes effekten på neurokognitiv funktion [3].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid småcellig lungcancer i komplett remission efter given behandling ger profylaktisk hjärnbestrålning en absolut ökning av treårsöverlevnaden med 5,4 procentenheter, från 15,3 till 20,7 procent. Den relativa risken för förtida död minskades med 16 procent jämfört med ingen strålbehandling (hög evidensstyrka).

Den relativa risken för förtida död i behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen var 0,84 (konfidensintervall 0,73–0,97), vilket motsvarar en absolut ökning av treårsöverlevnaden med 5,4 procentenheter (från 15,3 procent i kontrollgruppen till 20,7 procent i behandlingsgruppen) [1]. Åt-gärden ökade också den sjukdomsfria överlevnaden (relativ risk 0,75, konfi-densintervall 0,65–0,86) [1]. I den jämförande studien mellan låg och hög stråldos [2] medförde den högre dosen signifikant sämre överlevnad.

Saknas någon information i studierna?

Livskvalitet samt biverkningar saknas i den systematiska översikten [1]. I den prospektiva studien [3] visades att profylaktisk hjärnbestrålning hos personer med småcellig lungcancer inte resulterade i försämrade neurokognitiva resultat.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

De vanligaste akuta och övergående biverkningarna av behandlingen är huvudvärk, trötthet (fatigue), illamående och kräkningar [2]. Data från denna studie styrker att hjärnbestrålningen är vältolererad. Åtgärden resulterade inte i försämrade neurokognitiv funktion [3].

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Cranial irradiation for preventing brain metastases of small cell lung cancer in patients in complete remission. Cochrane Database Syst Rev. 2000; (4):CD002805.
 2. Le Pechoux, C, Dunant, A, Senan, S, Wolfson, A, Quoix, E, Faivre-Finn, C, et al. Standard-dose versus higher-dose prophylactic cranial irradiation (PCI) in patients with limited-stage small-cell lung cancer in complete remission after chemotherapy and thoracic radiotherapy (PCI 99-01, EORTC 22003-08004, RTOG 0212, and IFCT 99-01): a randomised clinical trial. Lancet Oncol. 2009; 10(5):467–74.
 3. Grosshans, DR, Meyers, CA, Allen, PK, Davenport, SD, Komaki, R. Neurocognitive function in patients with small cell lung cancer : effect of prophylactic cranial irradiation. Cancer. 2008; 112(3):589–95.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35