Rundad förtätning på lungan (rundhärd) som är mindre än 3 cm

 • Tillstånd: Rundad förtätning på lungan (rundhärd) som är mindre än 3 cm
 • Åtgärd: 99mTc-depreotid-SPECT

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets måttliga svårighetsgrad och att åtgärden endast i undantagsfall ger förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning.

Kommentar

Åtgärden har brister i form av begränsad upplösning jämfört med datortomografi av torax med ”nodule enhancement”.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en måttlig risk för förtida död.

Rundhärd (engelska solitary pulmonary nodule) är en lungförtätning mindre än 3 cm som kan utgöras av en elakartad tumör och kräver ytterligare karakterisering inför val av behandling. Upptag av 99mTc-depreotid i en lungförtätning vid ”single photon emission computed tomography” (SPECT) indikerar cancer. Den begränsade spatiala upplösningen jämfört med datortomografi gör att falskt negativa resultat vid scintigrafi är uppenbara vid en rundhärdsstorlek mindre än 1,5 cm.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt med en metaanalys av sju studier och 439 personer med lika många rundhärdar som undersöktes med 99mTc-depreotid-SPECT [1].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av 99mTc-depreotid-SPECT på överlevnad och livskvalitet.
 • Vid rundad förtätning på lungan som är mindre än 3 cm har 99mTc-depreotid-SPECT 95 procent (konfidensintervall 93–97) sensitivitet och 82 procent (konfidensintervall 78–85) specificitet för att visa lungcancer (måttlig evidensstyrka).

Resultatet av de inkluderade studierna är att 99mTc-depreotid-SPECT har en sensitivitet på 95 procent (konfidensintervall 93–97 procent) och en specificitet på 82 procent (konfidensintervall 78–85 procent). Det positiva prediktiva värdet är 90 procent (konfidensintervall 83–97 procent) och det negativa prediktiva värdet är 91 procent (konfidensintervall 84–98 procent). Positiv likelihoodkvot är 5,16 och negativ likelihoodkvot är 0,06 [1]. Vid jämförelse av datortomografi av torax med ”nodule enhancement”, kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi, FDG-PET (fluorodeoxyglukos-positronemissionstomografi) och 99mTc-depreotid-SPECT fanns ingen signifikant skillnad mellan metoderna i att detektera primär eller sekundär cancer [1].

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlevnad och livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar eller oönskade effekter finns inte redovisade.

Kostnadseffektivitet

99mTc-depreotid-SPECT har en låg kostnad per effekt.

I litteraturgenomgången identifierades en hälsoekonomisk modell som utvärderade datortomografi plus FDG-PET jämfört med datortomografi plus ”vänta-och-se” för detektering av maligna rundhärdar [2]. Modellen anpassades till utvärdering av SPECT med samma jämförelsealternativ. Analyserna visar att SPECT-strategin i det närmaste är kostnadsneutral och genererade vunna levnadsår, alltså närapå ett dominant alternativ. Sannolikheten före SPECT-undersökningen för lungcancer och kostnaden för undersökningen påverkade resultatet något, men SPECT-strategin bedömdes ändå som låg kostnad per effekt.

Referenser

 1. Cronin, P, Dwamena, BA, Kelly, AM, Carlos, RC. Solitary pulmonary nodules: meta-analytic comparison of cross-sectional imaging modalities for diagnosis of malignancy. Radiology. 2008; 246(3):772–82.
 2. Dietlein, M, Weber, K, Gandjour, A, Moka, D, Theissen, P, Lauterbach, KW, et al. Cost-effectiveness of FDG-PET for the management of solitary pulmonary nodules: a decision analysis based on cost reimbursement in Germany. Eur J Nucl Med. 2000; 27(10):1441–56.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)
Arbetsmaterial för hälsoekonomisk bedömning

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35