Rundad förtätning på lungan (rundhärd) som är mindre än 3 cm

 • Tillstånd: Rundad förtätning på lungan (rundhärd) som är mindre än 3 cm
 • Åtgärd: Kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi (MRT) av torax

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets måttliga svårighetsgrad och att åtgärden endast i undantagsfall ger förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning.

Kommentar

Det finns alternativa åtgärder som har lägre kostnader, till exempel datortomografi av torax med ”nodule enhancement”.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en måttlig risk för förtida död.

Rundhärd (engelska solitary pulmonary nodule) är en lungförtätning mindre än 3 cm som kan utgöras av en malign tumör och kräver ytterligare karakterisering inför val av behandling. Åtgärden är kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi (MRT) av torax med uppvärdering av kontrastuppladdningen i tumören där tydlig kontrastförstärkning indikerar malign tumör.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt med en metaanalys av sex studier och 284 personer med 284 rundhärdar [1].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi av torax på överlevnad och livskvalitet.
 • Vid rundad förtätning på lungan som är mindre än 3 cm har kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi av torax 94 procent (konfidensintervall 91–97) sensitivitet och 79 procent (konfidensintervall 73–86) specificitet för att visa lungcancer (måttlig evidensstyrka).

I Cronins översikt [1] hade kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi av torax en sensitivitet på 94 procent (konfidensintervall 91–97 procent) och en specificitet på 79 procent (konfidensintervall 73–86 procent). Positivt prediktivt värde var 86 procent (konfidensintervall 83–89 procent), negativt prediktivt värde var 93 procent (konfidensintervall 90–96 procent). Positiv likelihoodkvot var 4,48 och negativ likelihoodkvot var 0,08.

Vid jämförelse av datortomografi av torax med ”nodule enhancement”, kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi, FDG-PET (fluorodeoxyglukos-positronemissionstomografi) och 99mTc-depreotid-SPECT fanns ingen signifikant skillnad mellan metoderna i att detektera primär eller sekundär cancer [1]. Datortomografi har en spatial upplösning på mm-nivå, medan de alternativa åtgärderna har en sämre spatial upplösning, vilket minskar risken för falskt negativa resultat med datortomografi.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlevnad och livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Vid kraftigt nedsatt njurfunktion måste bedömning göras om kontrastförstärkning bör undvikas på grund av risken för biverkningar av kontrastmedlet.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Cronin, P, Dwamena, BA, Kelly, AM, Carlos, RC. Solitary pulmonary nodules: meta-analytic comparison of cross-sectional imaging modalities for diagnosis of malignancy. Radiology. 2008; 246(3):772–82.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35