Rundad förtätning på lungan (rundhärd) som är mindre än 3 cm

 • Tillstånd: Rundad förtätning på lungan (rundhärd) som är mindre än 3 cm
 • Åtgärd: PET-DT

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda PET-DT till personer med en rundhärd som kan vara elakartad.

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets måttliga svårighetsgrad och att åtgärden ger förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning samt låg kostnad per effekt.

Kommentar

Åtgärden bidrar med mer tilläggsinformation inför fortsatt handläggning jämfört med datortomografi av torax med ”nodule enhancement”.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en måttlig risk för förtida död.

Rundhärd (engelska solitary pulmonary nodule) är en lungförtätning mindre än 3 cm som kan utgöras av en malign tumör och kräver ytterligare karakterisering inför val av behandling. Upptag av ämnet fluorodeoxyglukos (FDG) i en lungförtätning vid positronemissionstomografi (PET) indikerar cancer men kan även indikera inflammatorisk process eller granulom, vilket i regel är orsak till falskt positiva resultat. Den begränsade spatiala upplösningen jämfört med datortomografi gör att risken för falskt negativa resultat vid FDG-PET är uppenbar vid en storlek av rundhärd mindre än 1 cm. Genom att resultaten från FDG-PET också sammanvägs med de från datortomografi, datortomografiledd biopsi och bronkoskopi undviks emellertid många gånger onödig kirurgi.

Studierna är i huvudsak genomförda på en utrustning där PET och datortomografi inte är integrerade i samma maskin. I dag finns integrerade maskiner och därför är den rekommenderade åtgärden PET-DT trots att underlagen inte baseras på det.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter [1-2]. I Cronin ingår 22 studier med 1 069 personer och 1 009 rundhärdar. På grund av att de båda översikterna är överlappande har Socialstyrelsen i denna granskning inkluderat ett delmaterial på sju studier, 346 personer och 455 rundhärdar [1].

Gould omfattar 40 studier med 1 909 personer och 1 474 rundhärdar [2]. I Goulds översikt finns sex studier med 577 personer med känd lungcancer och fem studier med 493 personer som undersökts med en gammakamera modifierad för FDG-undersökningar [2]. Det ingår även sex studier som bedömts sakna adekvat referenstest (”gold standard”). I denna granskning har Socialstyrelsen därför analyserat ett delmaterial av översikten. Delmaterialet innefattar 26 studier där testmetoden har varit FDG-PET på 1 362 personer och 1 292 rundhärdar och där det finns ett adekvat referenstest. Resultatet av FDG-PET har jämförts med utfall av vävnadsprov eller kirurgi [2].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av FDG-PET på överlevnad och livskvalitet.
 • Vid rundad förtätning på lungan som är mindre än 3 cm har FDG-PET 97 procent sensitivitet och 69 procent specificitet för att visa lungcancer (måttlig evidensstyrka).

I de sju studier med 346 personer som inkluderas från Cronin har FGD-PET en medelsensitivitet på 89 procent (konfidensintervall 84–92 procent) och en medelspecificitet på 66 procent (konfidensintervall 57–73 procent). Positivt prediktivt värde är 82 procent och negativt prediktivt värde är 77 procent. Positiv likelihoodkvot är 2,58 (konfidensintervall 2,02–3,30) och negativ likelihoodkvot är 0,17 (konfidensintervall 0,12–0,25).

I de 26 studier med 1 362 personer som inkluderas från Gould har FGD-PET en medelsensitivitet på 97 procent (spännvidd 96–98 procent) och en medelspecificitet på 70 procent (spännvidd 64–76 procent). Positivt prediktivt värde är 92 procent och negativt prediktivt värde är 88 procent. Positiv likelihoodkvot är 3,27 (konfidensintervall 2,70–3,39) och negativ likelihoodkvot är 0,04 (konfidensintervall 0,03–0,06).

När resultaten av de 33 inkluderade studierna och 1 708 personerna vägs samman har FGD-PET en medelsensitivitet på 97 procent (spännvidd 96–98 procent) och en medelspecificitet på 69 procent (spännvidd 65–73 procent). Positivt prediktivt värde är 90 procent och negativt prediktivt värde är 89 procent. Positiv likelihoodkvot är 3,11 (konfidensintervall 2,68–3,61) och negativ likelihoodkvot är 0,04 (konfidensintervall 0,03–0,06).

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlevnad och livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar eller oönskade effekter finns inte redovisade.

Kostnadseffektivitet

Kombinationen av datortomografi och FDG-PET har låg kostnad per effekt.

I litteraturgenomgången identifierades en hälsoekonomisk modell som utvärderade datortomografi plus FDG-PET jämfört med datortomografi plus ”vänta-och-se” för att upptäcka lungcancer [3]. Modellen var ursprungligen utformad för ett tyskt behandlingsmönster och med tyska kostnader. Kostnadseffektiviteten för datortomografi plus FDG-PET uppgick då till 3 218 euro per vunnet levnadsår.

En något förenklad modell anpassades till svenska behandlingsmönster och kostnader. Analyserna visar att PET-strategin genererade både kostnadsbesparingar och vunna levnadsår, vilket innebär att den är ett dominant alternativ. Sannolikheten för lungcancer före undersökning och kostnaden för PET-undersökningen påverkade resultatet något men PET-strategin hade låg kostnad per effekt.

Referenser

 1. Cronin, P, Dwamena, BA, Kelly, AM, Carlos, RC. Solitary pulmonary nodules: meta-analytic comparison of cross-sectional imaging modalities for diagnosis of malignancy. Radiology. 2008; 246(3):772–82.
 2. Gould, MK, Maclean, CC, Kuschner, WG, Rydzak, CE, Owens, DK. Accuracy of positron emission tomography for diagnosis of pulmonary nodules and mass lesions: a meta-analysis (Structured abstract). Jama. 2001; 285(7):914–24.
 3. Dietlein, M, Weber, K, Gandjour, A, Moka, D, Theissen, P, Lauterbach, KW, et al. Cost-effectiveness of FDG-PET for the management of solitary pulmonary nodules: a decision analysis based on cost reimbursement in Germany. Eur J Nucl Med. 2000; 27(10):1441–56.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)
Arbetsmaterial för hälsoekonomisk bedömning

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35