Rundad förtätning på lungan (rundhärd) som är mindre än 3 cm där datortomografi genomförts

 • Tillstånd: Rundad förtätning på lungan (rundhärd) som är mindre än 3 cm där datortomografi genomförts
 • Åtgärd: Datortomografiledd transtorakal biopsi

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso och sjukvården bör

 • erbjuda transtorakal biopsi vägledd med datortomografi till personer med en rundhärd som kan vara elakartad.

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets måttliga svårighetsgrad och att åtgärden ger förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning.

Kommentar

Stor patientnytta för de som kommer att behöva ett kirurgiskt ingrepp, men det finns risk för biverkningar.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en måttlig risk för förtida död.

Rundhärd (engelska solitary pulmonary nodule) är en lungförtätning mindre än 3 cm som kan utgöras av en malign tumör och kräver ytterligare karakterisering inför val av behandling. Med hjälp av datortomografiundersökning av torax vägleds biopsinålen in i tumören och ett vävnadsprov kan tas, antingen med fin nål (cytologi) eller med mellannålsteknik, varvid histologiskt preparat erhålles.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt med elva studier och 935 transtorakala biopsier, med varierande teknik, men genomförda under datortomografisk vägledning [1].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av datortomografiledd transtorakal biopsi på överlevnad och livskvalitet.
 • Vid rundad förtätning på lungan som är mindre än 3 cm har datortomografivägledd transtorakal biopsi
  • 95 procent (spännvidd 82–100) sensitivitet och 100 procent (spännvidd 96–100) specificitet för att visa lungcancer (mycket låg till låg evidensstyrka)
  • biverkning i form av luft i lungsäcken hos 28 procent (spännvidd 14–43 procent) av personerna (mycket låg till låg evidensstyrka).

I Wahidis översikt [1] hade datortomografiledd transtorakal biopsi en medelsensitivitet på 95 procent (spännvidd 82–100 procent) och en medelspecificitet på 100 procent (spännvidd 96–100 procent) för att visa lungcancer. Om hänsyn tas till att i median 21 procent (spännvidd 4–41 procent) av biopsierna inte var diagnostiska, sjunker sensitiviteten till 90 procent (spännvidd 65–94 procent).

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlevnad och livskvalitet. I översikten saknas redovisning över hur personerna valts ut till studierna och det finns inte någon enhetlig nedre gräns för storleken av rundhärden.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

I medeltal får 28 procent (spännvidd 14–43 procent) av personerna luft i lungsäcken vid ingreppet. För fyra av studierna redovisas att pleuradränageinläggning (kräver oftast slutenvård) har utförts hos i medeltal 9 procent av personerna. I granskad litteratur finns det inga kontraindikationer mot transtorakal biopsi [1].

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Wahidi, MM, Govert, JA, Goudar, RK, Gould, MK, McCrory, DC. Evidence for the treatment of patients with pulmonary nodules: when is it lung cancer?: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest. 2007; 132(3 Suppl):94–107.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35