Rundad förtätning på lungan (rundhärd) som är mindre än 3 cm där datortomografi genomförts

 • Tillstånd: Rundad förtätning på lungan (rundhärd) som är mindre än 3 cm där datortomografi genomförts
 • Åtgärd: Datortomografi av torax med "nodule enhancement"

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets måttliga svårighetsgrad och att åtgärden ger förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning.

Kommentar

Åtgärden ger ingen tilläggsinformation som alternativen PET-DT eller datortomografiledd transtorakal biopsi, och har därför rangordnats lägre än dessa alternativ.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en måttlig risk för förtida död.

Rundhärd (engelska solitary pulmonary nodule) är en lungförtätning mindre än 3 cm som kan utgöras av en malign tumör och kräver ytterligare karakterisering inför val av behandling. Åtgärden är datortomografi av torax med ”nodule enhancement”. Det innebär en uppmätning av kontrastuppladdningen i tumören, där tydlig kontrastförstärkning (i regel mer än cirka 20 HU) indikerar malign tumör.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt med en metaanalys av tio studier och 1 093 personer med 1 164 rundhärdar [1]. Inklusionskriterier i översikten var att storleken på rundhärden var mindre än 3 cm och i nio av de ingående studierna var rundhärden från cirka 0,5 cm upp till 3–4 cm, men i en enstaka publikation var nedre gräns 0,2 cm [1].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av datortomografi av torax med ”nodule enhancement” på överlevnad och livskvalitet.
 • Vid rundad förtätning på lungan som är mindre än 3 cm har datortomografi av torax med ”nodule enhancement” 93 procent sensitivitet och 76 procent specificitet för att visa lungcancer (måttlig evidensstyrka).

I Cronins översikt [1] hade datortomografi av torax med ”nodule enhancement” en sensivitet på 93 procent (konfidensintervall 88–97 procent) och en specificitet på 76 procent (konfidensintervall 68–97 procent). Positivt prediktivt värde var 80 procent (konfidensintervall 74–86 procent), negativt prediktivt värde var 95 procent (konfidensintervall 93–98 procent). Positiv likelihoodkvot var 3,88 och negativ likelihoodkvot var 0,09.

Vid jämförelse av datortomografi av torax med ”nodule enhancement”, kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi, FDG-PET (fluorodeoxyglukos-positronemissionstomografi) och 99mTc-depreotid-SPECT fanns ingen signifikant skillnad mellan metoderna i att upptäcka primär eller sekundär cancer [1]. Datortomografi har en spatial upplösning på mm-nivå medan de alternativa åtgärderna har en sämre spatial upplösning, vilket minskar risken för falskt negativa resultat med datortomografi.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlev-nad och livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

För personer med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion måste hälso- och sjukvården ta hänsyn till om åtgärder ska utföras för att förhindra kontrastmedelsutlöst njurskada alternativt avstå från kontrastförstärkning. Det kan vara aktuellt med profylaktisk behandling inför en förnyad kontrastmedelsinjektion om personen tidigare visat kontrastmedelsutlösta allergiliknande reaktioner.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Cronin, P, Dwamena, BA, Kelly, AM, Carlos, RC. Solitary pulmonary nodules: meta-analytic comparison of cross-sectional imaging modalities for diagnosis of malignancy. Radiology. 2008; 246(3):772–82.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35