Radikalt opererad icke småcellig lungcancer i stadium III eller N-status N2

 • Tillstånd: Radikalt opererad icke småcellig lungcancer i stadium III eller N-status N2
 • Åtgärd: Strålbehandling efter operation

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är liten eller ingen patientnytta och en låg evidens för effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket stor risk för förtida död. Kvarvarande cancer kan resultera i en försämrad överlevnad.

Värdet av postoperativ extern strålbehandling för personer med radikalt opererad icke småcellig lungcancer i stadium III och N-status N2 granskas här.

Stadieindelningen vid lungcancer har förfinats. Hälso- och sjukvården använder från och med 1 januari 2010 TNM7 av den internationella TNM-klassifikationen. Studier och definitioner som ligger till grund för nationella riktlinjer för lungcancervård utgår från de identiska tidigare versionerna TNM5 och TNM6.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt utgiven av Cochrane med elva randomiserade kontrollerade studier och 2 343 personer [1]. Uppföljningstiden i underlaget var drygt fyra år i median.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid radikalt opererad icke småcellig lungcancer i stadium III och med N-status N2 har strålbehandling efter operation ingen effekt på tvåårsöverlevnad jämfört med placebo (låg evidensstyrka).

Strålbehandling efter operation hos radikalt opererad icke småcellig lungcancer i stadium III (hazardkvot 0,99, konfidensintervall 0,85–1,15) eller med N-status N2 (hazardkvot 0,97, konfidensintervall 0,81–1,16) visar ingen signifikant effekt på tvåårsöverlevnad i metaanalysens subgruppsanalyser [1]. Huvuddelen av studierna innehåller dock radioterapi som är suboptimal i förhållande till dagens teknik. Det går inte att direkt överföra resultaten från dessa studier till aktuellt kunskapsläge, eftersom radioterapin har utvecklats så pass mycket sedan dessa studier genomfördes och det därmed finns en stor risk att toxicitet och överlevnad sannolikt är bättre med dagens teknik.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om livskvalitet, biverkningar samt analys av orsakerna till den visade överdödligheten av strålbehandling efter operation.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

För andra stadier än stadium III och N-status N2 finns det en ökad risk för förtida död.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Postoperative radiotherapy for non-small cell lung cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (2):CD002142.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35