Radikalt opererad icke småcellig lungcancer i stadium I–II

 • Tillstånd: Radikalt opererad icke småcellig lungcancer i stadium I-II
 • Åtgärd: Strålbehandling efter operation

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens stora risker och biverkningar med och en måttlig evidens för denna effekt.

Kommentar

Överlevnaden försämras hos interventionsgruppen.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor risk för förtida död. Kvarvarande cancer kan resultera i en försämrad överlevnad.

Värdet av postoperativ extern strålbehandling för personer med radikalt opererad icke småcellig lungcancer i stadium I–II granskas här.

Stadieindelningen vid lungcancer har förfinats. Hälso- och sjukvården använder från och med 1 januari 2010 TNM7 av den internationella TNM-klassifikationen. Studier och definitioner som ligger till grund för nationella riktlinjer för lungcancervård utgår från de identiska tidigare versionerna TNM5 och TNM6.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter, varav den senaste är utgiven av Cochrane och omfattar elva randomiserade studier och 2 343 personer [1-2]. Uppföljningstiden i underlaget var drygt fyra år i median.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid radikalt opererad icke småcellig lungcancer i stadium I–II ger strålbehandling efter operation en 18 procent större risk för förtida död vid tvåårsuppföljning i jämförelse med ingen tilläggsbehandling (måttlig evidensstyrka).

Strålbehandling efter operation hos radikalt opererad icke småcellig lung-cancer I–II resulterade i en försämrad överlevnad med en relativ ökning för förtida död med 18 procent [2]. Det motsvarar en överlevnadsminskning med 5 procentenheter, två år efter given behandling (konfidensintervall 2–9), från en generell överlevnad på 58 procent till 53 procent. Huvuddelen av studierna innehåller dock radioterapi som är suboptimal i förhållande till dagens teknik. Det går inte att direkt överföra resultaten från dessa studier till aktuellt kunskapsläge, eftersom radioterapin har utvecklats så pass mycket sedan dessa studier genomfördes och det därmed finns en stor risk att toxicitet och överlevnad sannolikt är bättre med dagens teknik.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om livskvalitet, biverkningar samt analys av orsakerna till den visade överdödligheten av strålbehandling efter operation.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Ökad risk för förtida död.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Postoperative radiotherapy in non-small-cell lung cancer: systematic review and meta-analysis of individual patient data from nine randomised controlled trials. PORT Meta-analysis Trialists Group. Lancet. 1998; 352(9124):257-63.
 2. Postoperative radiotherapy for non-small cell lung cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (2):CD002142.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35