Obotlig lungcancer med symtom från torax

 • Tillstånd: Obotlig lungcancer med symtom från torax
 • Åtgärd: Palliativ strålbehandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda personer med obotlig lungcancer med symtom från bröstorganen palliativ strålbehandling.

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har en stor patientnytta och tillståndets mycket stora svårighetsgrad.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket stor risk för förtida död. Ettårsöverlevnad på 22–27 procent. Mycket försämrad livskvalitet.

Lokalt avancerad eller metastaserad lungcancer behandlas palliativt med bland annat strålbehandling som effektivt har visats lindra olika symtom.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt som innehåller 13 randomiserade kontrollerade studier med 3 473 personer [1]. 95 procent av personerna har icke småcellig lungcancer och 5 procent har småcellig lungcancer. Översikten har analyserat om behandling med högdos är bättre än lågdos, men i underlaget finns det en överlappning mellan grupperna. I lågdosgruppen finns det flera behandlingsregimer med högre biologiskt ekvivalent dos (BED) än de lägsta doserna i högdosgruppen. I en studie finns en lågdosarm som ger 35 Gy i 10 fraktioner och i en annan studie en högdosarm som ger 30 Gy i 10 fraktioner. Det medför svårigheter att tolka underlaget, men det är tänkbart att tolka resultatet i metaanalysen utifrån studiernas syfte, det vill säga är högdos eller lågdos att föredra? Utifrån biologiskt ekvivalent dos går det sedan att sammanväga resultatet och titta på specificerade dosnivåer.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid obotlig lungcancer med symtom från torax har palliativ strålbehandling effekten
  • ökad ettårsöverlevnad (måttlig evidensstyrka)
  • att 50 procent av personerna blir smärtfria (måttlig evidensstyrka)
  • att 67 procent av personerna får någon form av smärtlindring (måttlig evidensstyrka)
  • att 50 procent av personerna får minskad hosta (måttlig evidensstyrka)
  • att 80 procent av personerna med upphostning av blod blir förbättrade (måttlig evidensstyrka)
  • att 15–21 procent drabbas av sväljningsvårigheter (måttlig evidensstyrka).

Vid avancerad lungcancer ger strålbehandling god palliativ effekt på symtom som upphostning av blod, smärta och hosta. Cirka 80 procent av patienter med upphostning av blod blir signifikant förbättrade. Motsvarande siffror för smärta är 67 procent och för hosta 50 procent. 50 procent av personerna blir dessutom helt smärtfria. Den systematiska översikten visar en ettårsöverlevnad på 22–27 procent med pallierande strålbehandling och behandling med högdos gav en förbättring på 5 procentenheter jämfört med lågdos (27 respektive 22 procent). Behandling med högdos gav även en bättre lindring av total symtombild än lågdos [1].

Saknas någon information i studierna?

Det går inte att utläsa någon skillnad i varaktigheten av symtomlindring mellan behandling med högdos eller lågdos. Inte heller någon skillnad när eventuell symtomlindring börjar efter strålbehandling med högdos eller lågdos kan utläsas. Vena cava superior-syndrom är inte omnämnt i översikten. Småcellig lungcancer finns endast i två studier i översikten, men utifrån sjukdomsutbredning med givna symtom är det osannolikt att den patientgruppen ska behandlas annorlunda.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

15–21 procent av personerna drabbas av sväljningssvårigheter efter behandling och det är vanligare hos personer som behandlas med högdos (21 respektive 15 procent) [1].

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Fairchild, A, Harris, K, Barnes, E, Wong, R, Lutz, S, Bezjak, A, et al. Palliative thoracic radiotherapy for lung cancer: a systematic review. J Clin Oncol. 2008; 26(24):4001–11.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35