Obotlig icke småcellig lungcancer i stadium IIIB–IV (ej skivepitelcancer) med performance status 0–1

 • Tillstånd: Obotlig icke småcellig lungcancer i stadium IIIB-IV (ej skivepitelcancer) med performance status 0-1
 • Åtgärd: Första linjens behandling med kombination av cisplatin och pemetrexed

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda personer med funktionsnivå PS 0–1 och icke småcellig lungcancer i stadium IIIB–IV pemetrexed i kombination med cisplatin som förstalinjens behandling (dock inte till personer med skivepitelcancer).

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets mycket stora svårighetsgrad, men en liten patientnytta och måttlig till hög kostnad per effekt.

Kommentar

Åtgärden ger 1,4 månaders förlängd överlevnad jämfört med annan behandling.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket stor risk för förtida död. Det är ett obotligt tillstånd med kort förväntad överlevnad.

För personer med icke småcellig lungcancer i stadium IIIB–IV utan kurativ potential och med performance status 0–1 är olika typer av cytostatikakombinationer tänkbara behandlingar. Här granskas värdet av behandling med cisplantin och pemetrexed.

Stadieindelningen vid lungcancer har förfinats. Hälso- och sjukvården an-vänder från och med 1 januari 2010 TNM7 av den internationella TNM-klassifikationen. Studier och definitioner som ligger till grund för nationella riktlinjer för lungcancervård utgår från de identiska tidigare versionerna TNM5 och TNM6.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en randomiserad kontrollerad fas III-studie med 1 725 personer och en uppföljningstid på 30 månader som undersöker effekten av cisplatin och pemetrexed i kombination. Kontrollgruppen bestod av personer som fick cisplatin och gemcitabin i kombination [1].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid obotlig icke småcellig lungcancer i stadium IIIB–V med performance status 0–1 (ej skivepitelcancer) ger första linjens behandling med kombination av cisplatin och pemetrexed
  • 19 procent lägre dödlighet under studerad period för adenocarcinom och storcelligt carcinom (hazardkvot 0,81, konfidensintervall 0,70–0,94) jämfört med kombination av cisplatin och gemcitabin (måttlig evidensstyrka)
  • 16 procent lägre dödlighet under studerad period för adenocarcinom (hazardkvot 0,84, konfidensintervall 0,71–0,99) jämfört med kombination av cisplatin och gemcitabin (måttlig evidensstyrka)
  • ingen effekt på progressionsfri överlevnad jämfört med kombination av cisplatin och gemcitabin (hög evidensstyrka)
  • en absolut riskreduktion på 3 procentenheter av febril neutropeni jämfört med kombination av cisplatin och gemcitabin (hög evidensstyrka).

Behandling med kombination av cisplatin och pemetrexed ökade medianöverlevnaden med 1,4 månader från 10,4 till 11,8 månader och gav 19 procent lägre dödlighet under studerad period (hazardkvot 0,81, konfidensintervall 0,70–0,94) vid icke skivepitelcancer. För adenocarcinom ökade medianöverlevnaden med 1,7 månader, från 10,9 till 12,6 månader, och gav 16 procent lägre dödlighet under studerad period (hazardkvot 0,84, konfidensintervall 0,71–0,99). Studien visade inte på några effekter på progressionfri överlevnad [1].

Det bör noteras att en annan fas III-studie inte visade någon skillnad i överlevnad vid behandling med kombination av karboplatin och pemetrexed respektive karboplatin och gemcitabin, och inte heller i subgruppsanalysen av adenocarcinom [2].

Saknas någon information i studierna?

Information om effekterna på livskvaliteten saknas.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Kombinationen av cisplatin och pemetrexed uppvisar signifikant lägre hematologisk toxicitet jämfört med kombinationen av cisplatin och gemcitabin. Febril neutropeni grad 3–4 minskar med 3 procentenheter från 4 procent med cisplatin och gemcitabin till 1 procent med cisplatin och pemetrexed [1].

Kostnadseffektivitet

Pemetrexed i första linjens behandling med kombination av cisplatin och pemetrexed har en hög kostnad per effekt. En hälsoekonomisk modellstudie gjordes utifrån Scagliotti m.fl. [1]. Med hänsyn tagen till kostnader för andra linjens behandling visade resultaten på en hög kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår. Variationen beror framför allt på priset av pemetrexed.

Referenser

 1. Scagliotti, GV, Parikh, P, von Pawel, J, Biesma, B, Vansteenkiste, J, Manegold, C, et al. Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy-naive patients with advanced-stage non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2008; 26(21):3543–51.
 2. Grønberg, BH, Bremnes, RM, Fløtten, Ø, Amundsen, T, Brunsvig, PF, Hjelde, HH, et al. Phase III study by the Norwegian lung cancer study group: pemetrexed plus carboplatin compared with gemcitabine plus carboplatin as first-line chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2009; 27(19):3217–24.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)
Arbetsmaterial för hälsoekonomisk bedömning