Nytillkomna luftvägssymtom med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller före detta rökare över 40 år utan kroniskt obstruktiv lungsjukdom

 • Tillstånd: Nytillkomna luftvägssymtom med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller före detta rökare över 40 år utan kroniskt obstruktiv lungsjukdom
 • Åtgärd: Lungröntgen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets måttliga svårighetsgrad och att åtgärden ger förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning.

Kommentar

Tidig diagnostik är av stor betydelse för patienten. Rökare med kroniskt obstruktiv lungsjukdom har större risk för lungcancer än rökare utan kroniskt obstruktiv lungsjukdom (se nytillkomna luftvägssymtom med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller före detta rökare över 40 år med kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet medför en måttlig risk för förtida död.

Undvikande av försenad upptäckt av lungcancer kan ge möjlighet till kurativ åtgärd och möjliggöra radikal bot för rökare eller före detta rökare över 40 år och med nytillkomna luftvägssymtom med en varaktighet av 6 veckor och utan kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det saknas prospektiva studier av primärvårdens insatser för att undvika sen upptäckt av lungcancer. En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Vid nytillkomna luftvägssymtom med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller exrökare över 40 år utan kroniskt obstruktiv lungsjukdom minskar lungröntgen risken för försenad upptäckt av lungcancer”. Konsensus uppnåddes. Panelen bestod av 10 specialister i lungmedicin och 13 specialister i allmänmedicin. Aktiv ställning till påståendet togs av 19 personer och 18 av dessa instämde.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid nytillkomna luftvägssymtom med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller före detta rökare över 40 år utan kroniskt obstruktiv lungsjukdom minskar lungröntgen risken för försenad upptäckt av lungcancer (konsensus).

Välgjorda studier över primärvårdsinsatser saknas. En litteraturgenomgång från 2001 belyser frågan men utan att ge tillräckligt vetenskapligt underlag [1]. En svensk studie tangerar frågan men inte heller denna studie är tillräcklig för att kunna dra några säkra slutsatser [2]. Flertalet internationella riktlinjer rekommenderar lungröntgen på vida indikationer på framför allt rökande patienter med långdragna luftvägsbesvär. Om personer som söker primärvården med nytillkomna luftvägsbesvär som kvarstått i 6 veckor remitteras till lungröntgen kan det möjliggöra att försenad upptäckt av lungcancer undviks.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlevnad och livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Information om biverkningar och oönskade effekter saknas, men falskt positiva röntgenfynd kan medföra psykisk oro.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Lam, S, Lam, B, Petty, TL. Early detection for lung cancer. New tools for casefinding. Can Fam Physician. 2001; 47:537–44.
 2. Koyi, H, Hillerdal, G, Brandén, E. Patient's and doctors' delays in the diagnosis of chest tumors. Lung Cancer. 2002; 35(1):53–7.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)