Misstänkt eller diagnostiserad lungcancer som är aktuell för kurativt syftande behandling

 • Tillstånd: Misstänkt eller diagnostiserad lungcancer som planeras för kurativt syftande behandling
 • Åtgärd: Kombination av endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration och esofagealt ultraljud med finnålsaspiration

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda kombinationen endobronkiellt och esofagealt ultraljud för att påvisa regional lymfkörtelmetastasering hos personer med misstänkt eller diagnostiserad lungcancer inför kurativt syftande behandling.

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning.

Kommentar

Hur stor patientnyttan är beror mycket på operatörens kompetens. I jämförelse med alternativa åtgärder som bronkoskopi med TBNA, esofagealt ultraljud med finnålsaspiration och endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration når åtgärden flest lymfkörtlar.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor risk för förtida död. Spridning av lungcancer till mediastinala lymfkörtlar påverkar behandling och prognos.

Regional spridning till lymfkörtlar är vanligt vid lungcancer. Visande av mediastinalt lymfkörtelengagemang har en avgörande betydelse för behandling och prognos, framför allt genom att det då vanligen inte är möjligt med kirurgisk behandling. Mediastinoskopi har traditionellt använts bland annat inför kurativ kirurgi, men är förenad med obehag för patienten i form av operativt ingrepp och viss komplikationsrisk. Endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration (EBUS-TBNA) är ett alternativ för invasiv mediastinal diagnostik tillsammans med mediastinoskopi och esofagealt ultraljud med finnålsaspiration (EUS-FNA).

Vilka studier ingår i granskningen?

En accuracy-studie med prospektiv inklusion av 138 personer [1] med misstänkt eller diagnostiserad lungcancer som kunde bli föremål för kurativ behandling. Alla patienter genomgick transbronkiell nålaspiration (TBNA), endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration och esofagealt ultraljud med finnålsaspiration. Positiva utfall accepterades som sanna medan negativa kontrollerades med kirurgi. Fyra patienter som vägrade kirurgi följdes under 6–12 månader. Prevalensen av metastaser i mediastinum var 30 procent.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av kombinationen av endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration och esofagealt ultraljud med finnålsaspiration på överlevnad och livskvalitet.
 • Vid misstänkt eller diagnostiserad lungcancer utan visade fjärrmetastaser har kombinationen av endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration och esofagealt ultraljud med finnålsaspiration en hög diagnostisk precision jämfört med mediastinoskopi (låg till måttlig evidensstyrka).

Kombinationen av endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration och esofagealt ultraljud med finnålsaspiration hade en sensitivitet på 93 procent och ett negativt prediktivt värde på 97 procent för att upptäcka spridning till lymfkörtlar i mediastinum [1].

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlevnad, livskvalitet och komplikationer.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar eller oönskade effekter finns inte redovisade.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Wallace, MB, Pascual, JM, Raimondo, M, Woodward, TA, McComb, BL, Crook, JE, et al. Minimally invasive endoscopic staging of suspected lung cancer. Jama. 2008; 299(5):540–6.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35