Misstänkt eller diagnostiserad lungcancer som är aktuell för kurativt syftande behandling

 • Tillstånd: Misstänkt eller diagnostiserad lungcancer som planeras för kurativt syftande behandling
 • Åtgärd: Endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda endobronkiellt ultraljud för att påvisa regional lymfkörtelmetastasering hos personer med misstänkt eller diagnostiserad lungcancer inför kurativt syftande behandling.

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning.

Kommentar

Hur stor patientnyttan är beror mycket på operatörens kompetens. I jämförelse med en kombination av endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration och esofagealt ultraljud med finnålsaspiration nås färre lymfkörtlar med denna åtgärd.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor risk för förtida död. Spridning av lungcancer till mediastinala lymfkörtlar påverkar behandling och prognos.

Regional spridning till lymfkörtlar är vanligt vid lungcancer. Visande av mediastinalt lymfkörtelengagemang har en avgörande betydelse för behandling och prognos, framför allt genom att det då vanligen inte är möjligt med kirurgisk behandling. Mediastinoskopi har traditionellt använts bland annat inför kurativ kirurgi, men är förenad med obehag för patienten i form av operativt ingrepp och viss komplikationsrisk. Endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration (EBUS-TBNA) är ett alternativ för invasiv mediastinal diagnostik tillsammans med mediastinoskopi och esofagealt ultraljud med finnålsaspiration (EUS-FNA).

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter med elva studier och 1 299 personer [1] respektive åtta studier och 918 personer [2]. Översikterna är delvis överlappande men en av översikterna [2] undersöker även mediastinoskopi.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration på överlevnad och livskvalitet.
 • Vid misstänkt eller diagnostiserad lungcancer utan visade fjärrmetastaser har invasiv mediastinal diagnostik med endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration
  • lika bra eller bättre diagnostisk precision jämfört med mediastinoskopi (måttlig evidensstyrka)
  • en absolut minskning av komplikationsrisken med cirka 2 procentenheter jämfört med mediastinoskopi (måttlig evidensstyrka).

När förekomsten av mediastinala lymfkörtlar var 68 procent hade endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration en sensitivitet på 93 procent och ett negativt prediktivt värde på 87 procent [1]. Sensitiviteten ändrade sig inte mycket vid jämförelsen mellan de studier som hade hög respektive låg prevalens på metastaser i mediastinum. Detta kan jämföras med mediastinoskopi som har 78 procent sensitivitet och 89 procent negativt prediktivt värde vid en prevalens på 39 procent [2]. Endobronkiellt ultraljud har i de flesta studier utförts på personer med misstänkt eller diagnostiserad lungcancer med förstorade lymfkörtlar eller positiva resultat från PET även om ett par studier har beskrivit utfallet vid normalstora körtlar.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlevnad och livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Komplikationsfrekvensen var 0,1 procent (luft i lungsäcken) i en av de systematiska översikterna [1].

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Gu, P, Zhao, YZ, Jiang, LY, Zhang, W, Xin, Y, Han, BH. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration for staging of lung cancer: A systematic review and meta-analysis. Eur J Cancer. 2009; 45(8):1389–96.
 2. Detterbeck, FC, Jantz, MA, Wallace, M, Vansteenkiste, J, Silvestri, GA. Invasive mediastinal staging of lung cancer: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest. 2007; 132(3 Suppl):202–20.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35