Misstänkt eller diagnostiserad lungcancer som är aktuell för kurativt syftande behandling

 • Tillstånd: Misstänkt eller diagnostiserad lungcancer som planeras för kurativt syftande behandling
 • Åtgärd: Esofagealt ultraljud med finnålsaspiration

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda esofagealt ultraljud för att påvisa regional lymfkörtelmetastasering hos personer med misstänkt eller diagnostiserad lungcancer inför kurativt syftande behandling.

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning.

Kommentar

Hur stor patientnyttan är beror mycket på operatörens kompetens. I jämförelse med en kombination av endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration och esofagealt ultraljud med finnålsaspiration nås färre lymfkörtlar med denna åtgärd.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor risk för förtida död. Spridning av lungcancer till mediastinala lymfkörtlar påverkar behandling och prognos.

Regional spridning till lymfkörtlar är vanligt vid lungcancer. Visande av mediastinalt lymfkörtelengagemang har en avgörande betydelse för behandling och prognos, framför allt genom att det då vanligen inte är möjligt med kirurgisk behandling. Mediastinoskopi har traditionellt använts bland annat inför kurativ kirurgi, men är förenad med obehag för patienten i form av operativt ingrepp och viss komplikationsrisk. Esofagealt ultraljud med finnålsaspiration (EUS-FNA) är ett alternativ för invasiv mediastinal diagnostik tillsammans med mediastinoskopi och endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration (EBUS-TBNA).

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter, en med 16 studier och 1 003 personer [1] och en med 18 studier och 1 062 personer [2]. Den senare delade upp materialet i patienter med eller utan visad lymfkörtelförstoring. Utöver dessa översikter identifierades en accuracystudie med 138 personer [3] och en randomiserad kontrollerad studie där esofagealt ultraljud med finnålsaspiration jämfördes med mediastinoskopi hos 40 personer [4].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av esofagealt ultraljud med finnålsaspiration på överlevnad och livskvalitet.
 • Vid misstänkt eller diagnostiserad lungcancer utan visade fjärrmetastaser, men med visad lymfkörtelförstoring eller på oselekterat personmaterial, har invasiv mediastinal diagnostik med esofagealt ultraljud med finnålsaspiration jämförbar diagnostisk säkerhet med mediastinoskopi (måttlig evidensstyrka).
 • Vid misstänkt eller diagnostiserad lungcancer utan visad lymfkörtelförstoring har invasiv mediastinal diagnostik med esofagealt ultraljud med finnålsaspiration
  • lägre sensitivitet än för mediastinoskopi (måttlig evidensstyrka)
  • en absolut minskning av komplikationsrisk med 1 procentenhet jämfört med mediastinoskopi (låg evidensstyrka).

På ett utvalt patientmaterial där det huvudsakligen ingår patienter med förstorade lymfkörtlar (cirka 60 procent prevalens, sannolikhet för lungcancer efter negativt test 9–11 procent) har esofagealt ultraljud med finnålsaspiration en sensitivitet om cirka 80 procent och ett negativt prediktivt värde på 80–90 procent. Hos patienter som inkluderats konsekutivt oberoende av utfall av datortomografi eller positronemissionstomografi (PET) (cirka 35 procent prevalens, sannolikhet för lungcancer efter negativt test 15 procent) är sensitiviteten 58 procent och negativt prediktivt värde 81 procent. Kirurgi med någon form av lymfkörtelutredning var referensmetod för förekomst av spridning till mediastinum.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlevnad och livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

I en av de systematiska översikterna redovisas smärre komplikationer hos 0,8 procent [2].

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Detterbeck, FC, Jantz, MA, Wallace, M, Vansteenkiste, J, Silvestri, GA. Invasive mediastinal staging of lung cancer: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest. 2007; 132(3 Suppl):202–20.
 2. Micames, CG, McCrory, DC, Pavey, DA, Jowell, PS, Gress, FG. Endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration for non-small cell lung cancer staging: A systematic review and metaanalysis. Chest. 2007; 131(2):539–48.
 3. Wallace, MB, Pascual, JM, Raimondo, M, Woodward, TA, McComb, BL, Crook, JE, et al. Minimally invasive endoscopic staging of suspected lung cancer. Jama. 2008; 299(5):540–6.
 4. Tournoy, KG, De Ryck, F, Vanwalleghem, LR, Vermassen, F, Praet, M, Aerts, JG, et al. Endoscopic ultrasound reduces surgical mediastinal staging in lung cancer: a randomized trial. Am J Respir Crit Care Med. 2008; 177(5):531–5.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35