Misstänkt eller diagnostiserad lungcancer med lymfkörtelförstoring som är aktuell för kurativt syftande behandling

 • Tillstånd: Misstänkt eller diagnostiserad lungcancer med lymfkörtelförstoring som planeras för kurativt syftande behandling
 • Åtgärd: Bronkoskopi med transbronkiell nålaspiration

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning.

Kommentar

Jämfört med en kombination av endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration och esofagealt ultraljud med finnålsaspiration nås färre lymfkörtlar med denna åtgärd.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor risk för förtida död. Spridning av lungcancer till mediastinala lymfkörtlar påverkar behandling och prognos.

Regional spridning till lymfkörtlar är vanligt vid lungcancer. Visande av mediastinalt lymfkörtelengagemang har en avgörande betydelse för behandling och prognos, framför allt genom att det då vanligen inte är möjligt med kirurgisk behandling. Mediastinoskopi har traditionellt använts bland annat inför kurativ kirurgi, men är förenad med obehag för patienten i form av operativt ingrepp och viss komplikationsrisk. Konventionell fiberbronkoskopi inkluderande blind transbronkiell nålaspiration (TBNA) av potentiellt tumörengagerade lymfkörtlar är mer skonsam för patienten och potentiellt mindre komplikationsfylld.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter med 17 studier och 1 399 personer [1] respektive 13 studier och 692 personer [2] där personerna vid negativt utfall genomgått ytterligare invasiv mediastinal utredning (mediastinoskopi i huvudsak) samt en accuracystudie med 138 personer [3].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av transbronkiell nålaspiration på överlevnad och livskvalitet.
 • Vid misstänkt eller diagnostiserad lungcancer med lymfkörtelförstoring som är åtkomlig med transbronkiell nålaspiration (subkarinala körtlar och i trakeobronkialvinkeln i huvudsak) är det ingen skillnad i sensitivitet jämfört med mediastinoskopi, men transbronkiell nålaspiration har lägre negativt prediktivt värde (låg evidensstyrka).
 • Vid misstänkt eller diagnostiserad lungcancer med lymfkörtelförstoring som planeras för kurativt syftande behandling har transbronkiell nålaspiration
  • låg (38 procent) sensitivitet för diagnostik av lymfkörtelme-tastasering jämfört med mediastinoskopi (78 procent) när jämförbara patientpopulationer med cirka 40 procents prevalens för mediastinal lymfkörtelmetastasering ingår i studierna (måttlig evidensstyrka)
  • lägre risk för komplikationer än mediastinoskopi (mycket låg evidensstyrka).

I den ena systematiska översikten [1] är det en hög förekomst av mediastinal lymfkörtelmetastasering (75 procent) hos personerna som undersöks med transbronkiell nålaspiration jämfört med personerna som undersöks med mediastinoskopi (39 procent). Sensitiviteten för transbronkiell nålaspiration var 78 procent och specificiteten var 100 procent (positivt utfall accepterades som sant), vilket ger ett negativt prediktivt värde på 60 procent. Mediastinoskopi hade en sensitivitet på 78 procent och en specificitet på 100 procent, vilket ger ett negativt prediktivt värde på 89 procent [1]. De sex studier av transbronkiell nålaspiration med en prevalens som motsvarar den för studierna av mediastinoskopi har en betydligt lägre sensitivitet på 36 till 39 procent och ett negativt prediktivt värde på 78 procent [2-3].

Transbronkiell nålaspiration kan utföras vid den primära bronkoskopin med liten risk för ytterligare komplikationer. Då undersökningen har högt positivt prediktivt värde kan ett positivt resultat bespara patienten ytterligare utredning.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlevnad och livskvalitet. Information om komplikationer är bristfällig.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

I en av de systematiska översikterna rapporteras om 0,3 procent allvarliga biverkningar (till exempel luft i lungsäcken eller infektion) jämfört med mediastinoskopi som har 2 procent allvarliga komplikationer.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet

Referenser

 1. Detterbeck, FC, Jantz, MA, Wallace, M, Vansteenkiste, J, Silvestri, GA. Invasive mediastinal staging of lung cancer: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest. 2007; 132(3 Suppl):202–20.
 2. Holty, JE, Kuschner, WG, Gould, MK. Accuracy of transbronchial needle aspiration for mediastinal staging of non-small cell lung cancer: a meta-analysis. Thorax. 2005; 60(11):949–55.
 3. Wallace, MB, Pascual, JM, Raimondo, M, Woodward, TA, McComb, BL, Crook, JE, et al. Minimally invasive endoscopic staging of suspected lung cancer. Jama. 2008; 299(5):540–6.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35