Lungcancer

 • Tillstånd: Lungcancer
 • Åtgärd: Multidisciplinär konferens

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården bör

 • genomföra multidisciplinär konferens för personer med lungcancer.

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets stora svårighetsgrad och att åtgärden ger förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning.

Kommentar

Nyttan är mångfacetterad, till exempel kortare ledtider jämfört med remisshandläggning.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor risk för förtida död.

Ett gott diagnostiskt underlag och bedömning av specialist väl förtrogen med lungcancer är väsentligt för att ge bästa behandling till den enskilde patienten. Utredning och behandling av lungcancer berör och engagerar dock flera olika specialiteter. I nationella vårdprogram och riktlinjer för andra sjukdomar framhävs vikten av ett multidisciplinärt synsätt och att varje enskilt fall om möjligt bör diskuteras på en multidisciplinär terapikonferens. Detta kräver god kompetens på utredande och behandlande enheter, och tar också stora resurser i anspråk. Multidisciplinär konferens innefattar vanligtvis följande kompetenser: lungmedicin, onkologi, toraxkirurgi, patologi och radiologi eller bilddiagnostik.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen har inte identifierat några studier av tillräcklig kvalitet som belyser effekterna av multidisciplinär konferens vid lungcancer. En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Vid lungcancer ger multidisciplinär konferens patienten ökad möjlighet att få optimal behandling för sin sjukdom, vilket ger större patientnytta än olägenhet”. Konsensus uppnåddes. Panelen bestod av 10 specialister i lungmedicin och 9 specialister i onkologi. Aktiv ställning till påståendet togs av 15 personer och samtliga instämde.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid lungcancer ger multidisciplinär konferens patienten ökad möjlighet att få optimal behandling för sin sjukdom, vilket ger större patientnytta än olägenhet (konsensus).

Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter som belyste frågan om nyttan av multidisciplinär terapikonferens. En systematisk översikt från 2007 [1] är svårvärderad eftersom nästan alla studier är av retrospektiv karaktär. Någon randomiserad kontrollerad studie kan inte identifieras och de flesta studierna rör bröstcancer. I artikeln anges att tio studier gav förbättrade behandlingsresultat till följd av introduktionen av multidisciplinära teamkonferenser, även om det inte fanns ett klart kausalsamband. Den andra systematiska översikten från 2008 [2] identifierade 16 studier på lungcancer mellan 1994 och 2007, där en randomiserad kontrollerad studie ingick [3], sju studier var av före-efter-design och åtta studier var fallserier utan kontrollgrupp. Fem av studierna mätte överlevnad och en studie visade förlängd överlevnad efter introduktion av multidisciplinär terapikonferens [4], ytterligare en studie visade något ökad ettårsöverlevnad [5]. I de övriga tre studierna kunde inte någon skillnad i överlevnad visas [3, 6-7]. Studierna pekar dock på att multidisciplinär terapikonferens ökade behandlingsintensiteten. Sex studier rapporterade ökad frekvens av kirurgi och patienter till kemo- och/eller radioterapi [3-6, 8-9].

Efter att litteratursökningen genomfördes har det publicerats en icke randomiserad jämförelse mellan två grupper av patienter med lungcancer, 687 som diskuterats på multidisciplinär konferens och 535 som inte diskuterats [10]. En mer komplett och noggrann stadieindelning i den första gruppen fanns, liksom behandling som bättre stämde med riktlinjer och en kortare tid från diagnos till start av behandling. Patienter som diskuterades på konferens inkluderades oftare i kliniska studier och fick oftare palliativ vård eller hospisvård, men dessa skillnader var inte signifikanta. I artikeln saknas det data om överlevnadseffekter.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlevnad och livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar eller oönskade effekter finns inte redovisade.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Wright, FC, De Vito, C, Langer, B, Hunter, A. Multidisciplinary cancer conferences: a systematic review and development of practice standards. Eur J Cancer. 2007; 43(6):1002–10.
 2. Coory, M, Gkolia, P, Yang, IA, Bowman, RV, Fong, KM. Systematic review of multidisciplinary teams in the management of lung cancer. Lung Cancer. 2008; 60(1):14–21.
 3. Murray, PV, O'Brien, ME, Sayer, R, Cooke, N, Knowles, G, Miller, AC, et al. The pathway study: results of a pilot feasibility study in patients suspected of having lung carcinoma investigated in a conventional chest clinic setting compared to a centralised two-stop pathway. Lung Cancer. 2003; 42(3):283–90.
 4. Forrest, LM, McMillan, DC, McArdle, CS, Dunlop, DJ. An evaluation of the impact of a multidisciplinary team, in a single centre, on treatment and survival in patients with inoperable non-small-cell lung cancer. Br J Cancer. 2005; 93(9):977–8.
 5. Price, A, Kerr, G, Gregor, A, Ironside, J, Little, F. The impact of multidisciplinary teams and site specialisation on the use of radiotherapy in elderly people with non-small cell lung cancer (NSCLC). Radiother Oncol. 2002; 64((Suppl. 1):80 ).
 6. Martin-Ucar, AE, Waller, DA, Atkins, JL, Swinson, D, O'Byrne, KJ, Peake, MD. The beneficial effects of specialist thoracic surgery on the resection rate for non-small-cell lung cancer. Lung Cancer. 2004; 46(2):227–32.
 7. Dillman, RO, Chico, SD. Cancer patient survival improvement is correlated with the opening of a community cancer center: comparisons with intramural and extramural benchmarks. J Oncol Pract. 2005; 1(3):84–92.
 8. Bowen, EF, Anderson, JR, Roddie, ME. Improving surgical resection rates in lung cancer without a two stop service. Thorax. 2003; 58(4):368-.
 9. Davison, AG, Eraut, CD, Haque, AS, Doffman, S, Tanqueray, A, Trask, CW, et al. Telemedicine for multidisciplinary lung cancer meetings. J Telemed Telecare. 2004; 10(3):140–3.
 10. Freeman, RK, Van Woerkom, JM, Vyverberg, A, Ascioti, AJ. The effect of a multidisciplinary thoracic malignancy conference on the treatment of patients with lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg. 2010; 38(1):1–5.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35