Lokalt avancerad icke småcellig lungcancer i stadium IIIA–B

 • Tillstånd: Lokalt avancerad icke småcellig lungcancer i stadium IIIA-B
 • Åtgärd: Kurativt syftande hyperfraktionerad accelererad strålbehandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är stora risker för biverkningar och en låg evidens för effekt.

Kommentar

Studier pågår som kan komma att ändra rekommendationen.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket stor risk för förtida död.

Lokalt avancerad icke småcellig lungcancer i stadium IIIA–B är ett all-varligt tillstånd, men där en andel av patienterna kan erbjudas behandling med försök till kuration. Patienter med gott allmäntillstånd, utan pleuravätska och någorlunda lungfunktion (ofta definierat som FEV1 mer än 1 liter) kan komma ifråga för sådan behandling. En del studier utesluter patienter med viktnedgång mer än 5 eller 10 procent innan behandlingsstart. Strålbehandling är basen i denna behandling. Konventionellt fraktionerad strålbehandling innebär en dos av cirka 2 Gy 5 gånger per vecka till dosnivåer på 60 Gy eller mer. Äldre studier visar att en sådan behandling ger upphov till en medianöverlevnad på cirka 12 månader eller en femårsöverlevnad på cirka 5 procent för personer med sjukdom i stadium III. Studier har gjorts med hyperfraktionerad strålbehandling, vilket innebär en mindre stråldos per gång (mindre än 1,8 Gy) en eller två gånger per dag. Det anses skona den normala vävnaden i förhållande till tumörvävnaden. Ett annat alternativ är accelererad fraktionering, som innebär en snabbare behandling, större dos per tidsenhet, med två eller tre dagliga fraktioner upp till 7 dagar per vecka. Den potentiella vinsten med detta är att tumörcellerna inte får möjlighet till tillväxt (repopulation) under pågående behandlingsserie. Dessa båda alternativ till hyperfraktionerad accelererad strålbehandling kan också kombineras.

Stadieindelningen vid lungcancer har förfinats. Hälso- och sjukvården använder från och med 1 januari 2010 TNM7 av den internationella TNM-klassifikationen. Studier och definitioner som ligger till grund för nationella riktlinjer för lungcancervård utgår från de identiska tidigare versionerna TNM5 och TNM6.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteraturgenomgången baseras på en metaanalys av hyperfraktionering (1,2–1,5 Gy per fraktion) med tre randomiserade kontrollerade studier och 442 personer [1] och en metaanalys avseende hyperfraktionerad och accelererad fraktionering med eller utan tillägg av kemoterapi med fyra studier och 462 personer [2-3] samt en systematisk översikt där sju studier med olika koncept med alternativ fraktionering inkluderas [4]. En randomiserad kontrollerad multicenterstudie identifierades som undersökte strålbehandling med 1,5 Gy 3 gånger per dag 7 dagar i veckan till totalt 54 Gy jämfört med 2 Gy 5 gånger per vecka till totalt 60 Gy hos 563 personer [5].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid lokalt avancerad icke småcellig lungcancer i stadium IIIA–B ger kurativt syftande hyperfraktionerad accelererad strålbehandling
  • 0–31 procent lägre risk för förtida död jämfört med konventionellt fraktionerad strålbehandling (låg evidensstyrka)
  • ökade akuta biverkningar jämfört med konventionellt fraktionerad strålbehandling (låg evidensstyrka).

I en metaanalys visar alla ingående studier en ökad överlevnad för hyperfraktionering jämfört med konventionell fraktionering [1]. Hazardkvot för förtida död var 0,69 (konfidensintervall 0,51–0,95) för hyperfraktionering mot konventionell fraktionering. I den andra metaanalysen ökade inte tillägg av cytostatika överlevnaden i dessa studier, hazardkvoten var 0,95 (konfidensintervall 0,81–1,11) [2-3]. I den brittiska CHART-studien var medianöverlevnaden 16,5 månader med den accelererade fraktioneringen jämfört med 13 månader för konventionell fraktionering, eller 30 mot 21 procents tvåårsöverlevnad [5]. Majoriteten av patienterna hade skivepitelcancer och endast i den gruppen upptäcktes en signifikant skillnad vid subgruppsanalys. I den systematiska översikten är slutsatsen att accelererad fraktionering med tre dagliga fraktioner är bättre än konventionell fraktionering enbart, men förhållandevis svårt att genomföra [4]. Däremot i kombination med cytostatika finns ingen säker vinst med att använda alternativ fraktionering.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om livskvalitet. I en ingående studie, CHART [5], gavs strålbehandling tre gånger dagligen 12 dagar i sträck inklusive lördag och söndag. Detta ställer stora krav på logistik och strålbehandlingsavdelningens öppethållande. Övriga studier behandlade patienter under dagtid på vardagar.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

I den randomiserade kontrollerade studien ses ökade akuta slemhinnebiverkningar medan det inte är någon skillnad avseende lungreaktion och sena bieffekter med den accelererade fraktioneringen [3, 5-6].

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Stuschke, M, Thames, HD. Hyperfractionated radiotherapy of human tumors: overview of the randomized clinical trials. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1997; 37(2):259–67.
 2. Rowell, NP, O'Rourke, NP. Concurrent chemoradiotherapy in non-small cell lung cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2004; (4):CD002140.
 3. O'Rourke, N, Roqué, iFM, Farre Bernado, N, Macbeth, F. Concurrent chemoradiotherapy in non-small cell lung cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (6):CD002140.
 4. Jett, JR, Schild, SE, Keith, RL, Kesler, KA. Treatment of non-small cell lung cancer, stage IIIB: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest. 2007; 132(3 Suppl):266–76.
 5. Saunders, M, Dische, S, Barrett, A, Harvey, A, Griffiths, G, Palmar, M. Continuous, hyperfractionated, accelerated radiotherapy (CHART) versus conventional radiotherapy in non-small cell lung cancer: mature data from the randomised multicentre trial. CHART Steering committee. Radiother Oncol. 1999; 52(2):137–48.
 6. Saunders, M, Dische, S, Barrett, A, Harvey, A, Gibson, D, Parmar, M. Continuous hyperfractionated accelerated radiotherapy (CHART) versus conventional radiotherapy in non-small-cell lung cancer: a randomised multicentre trial. CHART Steering Committee. Lancet. 1997; 350(9072):161–5.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35