Icke småcellig lungcancer som planeras för kurativt syftande behandling

 • Tillstånd: Icke småcellig lungcancer som planeras för kurativt syftande behandling
 • Åtgärd: Kontrastförstärkt datortomografi av torax för att visa spridning till lymfkörtlar i mediastinum

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning och tillståndets stora svårighetsgrad.

Kommentar

I jämförelse med PET-DT har åtgärden sämre precision för att upptäcka spridning till lymfkörtlar i mediastinum.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor risk för förtida död. Spridning av lungcancer till mediastinala lymfkörtlar påverkar behandling och prognos.

För att bedöma om en person med lungcancer är möjlig att ge behandling med kurativ intention (kirurgi eller radiokemoterapi) är det viktigt med en så noggrann bedömning av tumörutbredning (stadieindelning) som möjligt för att ge patienten bästa behandling. Vid bekräftad lungcancer görs bedömning av resektabilitet som bland annat omfattar kartläggning av regional lymfkörtelmetastasering. Vid datortomografiundersökning av torax uppmäts lymfkörtlarnas kortaste diameter (i transaxiella bilder) i mediastinum, lungor och lunghili, där ett mått mer än 1 cm indikerar patologisk förstoring.

N0 betyder att inga körtlar är engagerade, N1 att det finns intrapulmonella körtelmetastaser, N2 ipsilaterala mediastinala eller subkarinala mediastinala körtlar och N3 kontralaterala körtlar eller supraklavikulära körtlar.

Stadieindelningen vid lungcancer har förfinats. Hälso- och sjukvården använder från och med 1 januari 2010 TNM7 av den internationella TNM-klassifikationen. Studier och definitioner som ligger till grund för nationella riktlinjer för lungcancervård utgår från de identiska tidigare versionerna TNM5 och TNM6.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade fyra systematiska översikter [1-4]. En av översikterna innehöll 20 studier med 3 438 personer och särskiljde N0 och N1 från N2 och N3 i sin redovisning [1]. Den andra översikten innehöll en metaanalys över 17 studier med 833 personer och särskiljde N0 från N1–N3 [2]. Från den tredje översikten inkluderas 15 studier med 757 personer eftersom översikterna [3-4] delvis är överlappande. Gould m.fl. blandar studier som särskiljer N0 och N1 från N2 och N3 med studier som särskiljer N0 från N1–N3 [3]. Den fjärde översikten innehöll 35 studier med 5 111 personer och blandar studier som särskiljer N0 och N1 från N2 och N3 med studier som särskiljer N0 från N1–N3 [4].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av dator-tomografi med kontrast av torax på överlevnad och livskvalitet.
 • Vid icke småcellig lungcancer som planeras för kurativt syftande behandling har kontrastförstärkt datortomografi av torax 51–59 pro-cent sensitivitet och 78–86 procent specificitet för att visa spridning till lymfkörtlar i mediastinum (måttlig evidensstyrka).

I studierna har kontrastförstärkt datortomografi av torax en medelsensitivitet på 51–59 procent och en medelspecificitet på 78–86 procent medan positiv likelihoodkvot är 2,7–3,4 och negativ likelihoodkvot är 0,5–0,6 [1-4]. Positivt prediktivt värde är 56 procent och negativt prediktivt värde är 83 procent [1].

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlev-nad och livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Vid måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion måste hänsyn tas till om åtgärder ska vidtas för att förhindra kontrastmedelsutlöst njurskada respektive avstå från kontrastförstärkning. Det kan vara aktuellt med profylaktisk behandling inför en förnyad kontrastmedelsinjektion om personen tidigare visat kontrastmedelsutlösta allergiliknande reaktioner.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Toloza, EM, Harpole, L, McCrory, DC. Noninvasive staging of non-small cell lung cancer: a review of the current evidence. Chest. 2003; 123(1 Suppl):137–46.
 2. Birim, O, Kappetein, AP, Stijnen, T, Bogers, AJ. Meta-analysis of positron emission tomographic and computed tomographic imaging in detecting mediastinal lymph node metastases in nonsmall cell lung cancer. Ann Thorac Surg. 2005; 79(1):375–82
 3. Gould, MK, Kuschner, WG, Rydzak, CE, Maclean, CC, Demas, AN, Shigemitsu, H, et al. Test performance of positron emission tomography and computed tomography for mediastinal staging in patients with non-small-cell lung cancer: a meta-analysis. Ann Intern Med. 2003; 139(11):879–92.
 4. Silvestri, GA, Gould, MK, Margolis, ML, Tanoue, LT, McCrory, D, Toloza, E, et al. Noninvasive staging of non-small cell lung cancer: ACCP evidenced-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest. 2007; 132(3 Suppl):178–201.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35