Icke småcellig lungcancer som planeras för kurativt syftande behandling

 • Tillstånd: Icke småcellig lungcancer som planeras för kurativt syftande behandling
 • Åtgärd: PET-DT för att visa spridning till lymfkörtlar i mediastinum

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården bör

 • genomföra PET-DT för att hitta metastaser i mediastinum på personer med icke småcellig lungcancer i stadium IB–III inför kurativt syftande behandling.

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendation är att åtgärden ger förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning och tillståndets stora svårighetsgrad.

Kommentar

Jämfört med kontrastförstärkt datortomografi av torax har åtgärden bättre precision för att upptäcka spridning till lymfkörtlar i mediastinum.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor risk för förtida död. Spridning av lungcancer till mediastinala lymfkörtlar påverkar behandling och prognos.

För att bedöma om en person med lungcancer är möjlig att ge behandling med kurativ intention (kirurgi eller radiokemoterapi), är det viktigt med en så noggrann bedömning av tumörutbredning (stadieindelning) som möjligt för att ge patienten bästa behandling. Vid bekräftad lungcancer görs bedömning av resektabilitet som bland annat omfattar kartläggning av regional lymfkörtelmetastasering. Undersökning med fluorodeoxyglukos-positronemissionstomografi (FDG-PET) kan förbättra den noninvasiva utredningen. En positiv undersökning behöver normalt bekräftas med vävnadsprov för att säkerställa tumörengagemang.

N0 betyder att inga körtlar är engagerade, N1 att det finns intrapulmonella körtelmetastaser, N2 ipsilaterala mediastinala körtlar och N3 kontralaterala körtlar eller supraklavikulära körtlar.

Stadieindelningen vid lungcancer har förfinats. Hälso- och sjukvården använder från och med 1 januari 2010 TNM7 av den internationella TNM-klassifikationen. Studier och definitioner som ligger till grund för nationella riktlinjer för lungcancervård utgår från de identiska tidigare versionerna TNM5 och TNM6.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade fyra systematiska översikter [1-4]. En av översikterna innehöll 18 studier med 1 045 personer och skiljde N0 och N1 från N2 och N3 i sin redovisning [1]. Den andra översikten innehöll en metaanalys över 17 studier med 833 personer och skiljde N0 från N1–N3 [2]. Den tredje översikten innehöll 32 studier med 1 959 personer och blandar studier som skiljer N0 och N1 från N2 och N3 med studier som skiljer N0 från N1–N3 [3]. Den fjärde översikten innehöll 37 studier med 2 865 personer och blandar studier som skiljer N0 och N1 från N2 och N3 med studier som skiljer N0 från N1–N3 [4].

Studierna är i huvudsak genomförda på en utrustning där PET och datortomografi inte är integrerade i samma maskin. I dag finns integrerade maskiner och därför är den rekommenderade åtgärden PET-DT trots att underlagen inte baseras på det.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av FDG-PET i kombination med datortomografi av torax på överlevnad och livskvalitet.
 • Vid icke småcellig lungcancer som planeras för kurativt syftande behandling har FDG-PET i kombination med datortomografi 74–85 procent sensitivitet och 85–92 procent specificitet för att visa spridning till lymfkörtlar i mediastinum (måttlig evidensstyrka).

Inkluderade studier visar på en medelsensitivitet på 74–85 procent och en medelspecificitet på 85–92 procent, medan positiv likelihoodkvot är 4,9–10,4 och negativ likelihoodkvot är 0,2–0,3 [1-4]. Positivt prediktivt värde är 79 procent och negativt prediktivt värde är 93 procent [1]. Den översikt som utvärderar studier som skiljer N0 och N1 från N2 och N3 har en sensitivitet på 84 procent och en specificitet på 89 procent och är den översikt som är mest relevant för att bedöma åtgärdens effekt för en person med kurativ potential [1].

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlevnad och livskvalitet. Det saknas information om hur stor andel av patienterna som får en förändrad behandlingsinriktning genom en PET-undersökning.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Toloza, EM, Harpole, L, McCrory, DC. Noninvasive staging of non-small cell lung cancer: a review of the current evidence. Chest. 2003; 123(1 Suppl):137–46.
 2. Birim, O, Kappetein, AP, Stijnen, T, Bogers, AJ. Meta-analysis of positron emission tomographic and computed tomographic imaging in detecting mediastinal lymph node metastases in nonsmall cell lung cancer. Ann Thorac Surg. 2005; 79(1):375–82.
 3. Gould, MK, Kuschner, WG, Rydzak, CE, Maclean, CC, Demas, AN, Shigemitsu, H, et al. Test performance of positron emission tomography and computed tomography for mediastinal staging in patients with non-small-cell lung cancer: a meta-analysis. Ann Intern Med. 2003; 139(11):879–92.
 4. Silvestri, GA, Gould, MK, Margolis, ML, Tanoue, LT, McCrory, D, Toloza, E, et al. Noninvasive staging of non-small cell lung cancer: ACCP evidenced-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest. 2007; 132(3 Suppl):178–201.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35