Icke småcellig lungcancer som opererats med kurativt syfte men med kvarvarande tumörvävnad där ytterligare kirurgi inte är möjlig eller meningsfull

  • Tillstånd: Icke småcellig lungcancer som opererats med kurativt syfte men med kvarvarande tumörvävnad där ytterligare kirurgi inte är möjlig eller meningsfull
  • Åtgärd: Strålbehandling efter operation

Rekommendation kan inte lämnas inom ramen för nationella riktlinjer eftersom det vetenskapliga underlaget var otillräckligt och konsensuspanelen var oenig om åtgärdens patientnytta.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor risk för förtida död. Lokal progress av lungcancer resulterar i en klart försämrad livskvalitet samt överlevnad.

Åtgärden postoperativ strålbehandling för icke radikalt opererade patienter med icke småcellig lungcancer är ett område som vetenskapligt inte har varit extensivt studerat. Andelen operationer som inte blir radikala redovisas sällan. Och det finns svårigheter att utföra en sådan studie för att ta reda på incidensen, därav svårigheter att få fram siffror på hur pass vanligt det är. Det finns inte heller någon generell information om hur pass vanligt reoperation är på grund av icke radikalitet. I en av studierna [1] var siffran 1,2 procent, men inga slutsatser kan dras om att denna studie speglar den kliniska vardagen.

För strålbehandling efter operation är det vetenskapliga underlaget tunt. I Sverige innebär klinisk praxis att dessa patienter kan behandlas enligt dogmen lokalt avancerad sjukdom, det vill säga två induktionskurer med cytostatika följt av extern strålbehandling till fulldos med konkomitant cytostatika. Det vetenskapliga underlaget för denna behandling saknas och därav bygger behandlingen på klinisk praxis.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det saknas studier för att bedöma effekterna av åtgärden. En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Hos patient med icke småcellig lungcancer som opererats med kurativ intention, men där ingreppet visar sig vara icke radikalt eller tveksamt radikalt och ytterligare kirurgi inte bedöms som möjlig eller meningsfull, ökar tillägg av postoperativ radioterapi chansen till långtidsöverlevnad”. Panelen bestod av 10 specialister i lungmedicin och 9 specialister i onkologi. Konsensus uppnåddes inte. Aktiv ställning till påståendet togs av 15 personer och 9 av dessa instämde. Eftersom konsensus inte uppnåddes (mindre än 75 procent som instämde i påståendet) tillfrågades panelen en andra gång och då fick de även ta del av resultatet och kommentarer från första omgången. I andra omgången tog 17 personer aktiv ställning och 7 av dessa instämde.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

  • Socialstyrelsen kan inte lämna någon rekommendation inom ramen för nationella riktlinjer.

Det finns inga randomiserade studier utan enbart ett fåtal retrospektiva genomgångar av data (mellan 4–56 personer per studie) från i huvudsak enstaka institutioner [1-4].

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om överlevnad, livskvalitet och biverkningar.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar eller oönskade effekter finns inte redovisade.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

  1. Lequaglie, C, Conti, B, Brega Massone, PP, Giudice, G. Unsuspected residual disease at the resection margin after surgery for lung cancer: fate of patients after long-term follow-up. Eur J Cardiothorac Surg. 2003; 23(2):229–32.
  2. Patterson, GA, Ilves, R, Ginsberg, RJ, Cooper, JD, Todd, TR, Pearson, FG. The value of adjuvant radiotherapy in pulmonary and chest wall resection for bronchogenic carcinoma. Ann Thorac Surg. 1982; 34(6):692–7.
  3. Ghiribelli, C, Voltolini, L, Paladini, P, Luzzi, L, Di Bisceglie, M, Gotti, G. Treatment and survival after lung resection for non-small cell lung cancer in patients with microscopic residual disease at the bronchial stump. Eur J Cardiothorac Surg. 1999; 16(5):555–9.
  4. Snijder, RJ, Brutel de la Riviere, A, Elbers, HJ, van den Bosch, JM. Survival in resected stage I lung cancer with residual tumor at the bronchial resection margin. Ann Thorac Surg. 1998; 65(1):212–6.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35