Icke småcellig lungcancer i stadium I som är tveksam att operera

 • Tillstånd: Icke småcellig lungcancer i stadium I som är tveksam att operera
 • Åtgärd: Stereotaktisk strålbehandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets stora svårighetsgrad och en stor patientnytta av åtgärden.

Kommentar

Åtgärden är ett alternativ till kirurgi och har samma nivå på rekommendation som begränsad resektion. Evidensen för effekt är lägre än vid stereotaktisk strålbehandling för person som inte går att operera och åtgärden får därför en lägre rekommendation.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor risk för förtida död.

Icke småcellig lungcancer i stadium I är en lokaliserad sjukdom med begränsad överlevnad om inte rätt behandling ges. Standardbehandling är för närvarande kirurgi som ger en lokal tumörkontroll på cirka 90 procent och en femårsöverlevnad på cirka 55–75 procent [1]. För personer med samsjuklighet som gör att det kirurgiska ingreppet måste minskas för att personen ska tolerera en operation finns en ökad risk för återfall av tumören. Stereotaktisk strålbehandling (SBRT) har sedan drygt tio år funnits som ett alternativ för personer som inte går att operera eller inte vill genomgå en operation.

Med stereotaktisk strålbehandling har hälso- och sjukvården även behandlat personer som är tveksamma att operera, och där bedömningen varit att chansen för optimal tumörkontroll varit större med stereotaktisk strålbehandling än med ett mindre och mer begränsat kirurgiskt ingrepp än vad som är att föredra. Lokal och regional kontroll med stereotaktisk strålbehandling uppnås i 88–100 procent av fallen, men femårsöverlevnaden (på framför allt personer som inte går att operera) är endast cirka 30 procent. I de fåtal studier där personer som gått att operera analyserats separat är femårsöverlevnaden 64–76 procent, vilket är fullt jämförbart med kirurgi.

Stadieindelningen vid lungcancer har förfinats. Hälso- och sjukvården använder från och med 1 januari 2010 TNM7 av den internationella TNM-klassifikationen. Studier och definitioner som ligger till grund för nationella riktlinjer för lungcancervård utgår från de identiska tidigare versionerna TNM5 och TNM6.

Vilka studier ingår i granskningen?

En översiktsartikel med 24 kohortstudier och 1 485 personer [2] och två retrospektiva studier med 257 [3] respektive 50 personer [4] har inkluderats i granskningen. Ingen randomiserad studie med jämförelse mellan stereotaktisk strålbehandling och kirurgi finns än så länge publicerad, men för närvarande pågår flera stora randomiserade fas III-studier i USA, Holland och Japan.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid icke småcellig lungcancer i stadium I som är tveksam att operera ger stereotaktisk strålbehandling
  • 43–72 procent treårsöverlevnad respektive 68–88 procent lungcancerspecifik treårsöverlevnad (mycket låg till låg evidensstyrka)
  • 80–100 procent lokal tumörkontroll (låg evidensstyrka)
  • allvarlig toxicitet i 3–30 procent av fallen (låg evidensstyrka).

Stereotaktisk strålbehandling vid icke småcellig lungcancer i stadium I som är tveksam att operera har studerats i subgruppsanalyser i ett fåtal retrospektiva studier, där främst personer som inte går att operera deltagit. Studierna har visat mycket god effekt på lokal tumörkontroll och överlevnad. Effekterna är likvärdiga med vad som ses efter kirurgi. Eftersom majoriteten av de i studierna inkluderade personerna inte går att operera blir överlevnaden svårbedömd då personerna framför allt avled till följd av andra sjukdomar än lungcancer. Evidensen för god lokal tumörkontroll är låg enligt GRADE och publicerat material är för begränsat för att dra några säkra slutsatser avseende överlevnad. Efter stereotaktisk strålbehandling är den visade lokala tumörkontrollen mellan 80–100 procent, treårsöverlevnad är 43–72 procent och lungcancerspecifik överlevnad 66–88 procent [2-4].

Saknas någon information i studierna?

Information om överlevnad är bristfällig och baserad enbart på subgruppsanalyser. Effekten av stereotaktisk strålbehandling på sen toxicitet (efter 3 år) saknas i prospektiva studier och även livskvalitetsdata saknas.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Rapporterade biverkningar består av hudrodnad, hosta, andnöd, smärta och trötthet. Svåra biverkningar har framför allt registrerats vid tumörer belägna centralt i lungan. Allvarlig toxicitet är rapporterad i totalt 3–30 procent av fallen (inklusive centrala tumörer) [2-4]. Det finns dock inga tecken på att biverkningarna förvärras under den uppföljning som finns redovisad. Biverkningarna är acceptabla för icke centralt belägna tumörer i lungan och ska jämföras med biverkningar efter ett operativt ingrepp.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Goldstraw, P, Crowley, J, Chansky, K, Giroux, DJ, Groome, PA, Rami-Porta, R, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals for the revision of the TNM stage groupings in the forthcoming (seventh) edition of the TNM Classification of malignant tumours. J Thorac Oncol. 2007; 2(8):706–14.
 2. Nguyen, NP, Garland, L, Welsh, J, Hamilton, R, Cohen, D, Vinh-Hung, V. Can stereotactic fractionated radiation therapy become the standard of care for early stage non-small cell lung carcinoma. Cancer Treat Rev. 2008; 34(8):719–27.
 3. Onishi, H, Shirato, H, Nagata, Y, Hiraoka, M, Fujino, M, Gomi, K, et al. Hypofractionated stereotactic radiotherapy (HypoFXSRT) for stage I non-small cell lung cancer: updated results of 257 patients in a Japanese multi-institutional study. J Thorac Oncol. 2007; 2(7 Suppl 3):94–100.
 4. Uematsu, M, Shioda, A, Suda, A, Fukui, T, Ozeki, Y, Hama, Y, et al. Computed tomography-guided frameless stereotactic radiotherapy for stage I non-small cell lung cancer: a 5-year experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2001; 51(3):666–70.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35