Icke småcellig lungcancer i stadium IA och nedsatt lungfunktion

 • Tillstånd: Icke småcellig lungcancer i stadium IA och nedsatt lungfunktion
 • Åtgärd: Lobektomi

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets stora svårighetsgrad och en stor till mycket stor patientnytta.

Kommentar

Åtgärden har samma påfrestning för patienten som begränsad resektion men minskad risk för återfall.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor risk för förtida död.

Icke småcellig lungcancer i stadium I är en lokaliserad sjukdom med begränsad överlevnad om inte rätt behandling ges. Standardbehandling är för närvarande kirurgi som ger en lokal tumörkontroll på cirka 90 procent och en femårsöverlevnad på 55–75 procent [1]. Vid lungcancerkirurgi tas tumören bort tillsammans med en marginal av frisk vävnad. För patienter med samsjuklighet som gör att det kirurgiska ingreppet måste minskas för att patienten ska tolerera en operation finns en ökad risk för recidiv av tumören.

Stadieindelningen vid lungcancer har förfinats. Hälso- och sjukvården an-vänder från och med 1 januari 2010 TNM7 av den internationella TNM-klassifikationen. Studier och definitioner som ligger till grund för nationella riktlinjer för lungcancervård utgår från de identiska tidigare versionerna TNM5 och TNM6.

Vilka studier ingår i granskningen?

En randomiserad kontrollerad studie [2] där 771 personer registrerades och 276 personer uppfyllde inklusionskraven och randomiserades till behandling med begränsad resektion (segmentektomi eller kilresektion) eller lobektomi har identifierats. Ett inklusionskrav var att personerna skulle klara en lobektomi. 93 procent av personerna i kontroll- respektive interventionsgrupp hade mer än 50 procent i FEV1 före operation. Randomisering av personer skedde efter stratifiering för ålder, lungfunktion och om den begränsade resektionen skulle vara kilresektion eller segmentektomi. Av de 276 randomiserade personerna exkluderades 29 utifrån bland annat att åtta personer inte hade stadium IA, åtta hade en benign tumör och ytterligare åtta hade inte icke småcellig lungcancer.

247 patienter analyserades utifrån totalöverlevnad, cancerorsakad död, recidiv (lokalrecidiv respektive icke lokalrecidiv) och lungfunktion. Studien genomfördes mellan februari 1982 och november 1988 i Nordamerika och minsta uppföljningstid för patienterna var 4,5 år. Det framkommer inte hur många operatörerna var, deras erfarenhet eller vid hur många centra som studien genomfördes.

I en systematisk översikt utgiven av Cochrane [3] granskas frågan om begränsad resektion kontra lobektomi vid låga stadier av icke småcellig lungcancer och den enda studie som inkluderas i översikten är Ginsberg m.fl. (1995) [2]. .

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid icke småcellig lungcancer i stadium IA och nedsatt lungfunktion ger lobektomi
  • ingen skillnad i femårsöverlevnad jämfört med begränsad resektion (låg evidensstyrka)
  • minskad risk för lokalrecidiv jämfört med begränsad resektion (låg evidensstyrka).
 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att dra några slutsatser om effekterna på lungfunktion av lobektomi vid icke småcellig lungcancer i stadium IA och nedsatt lungfunktion.

Det är ingen signifikant skillnad i överlevnad (vare sig total död eller cancerorsakad död) mellan begränsad resektion och lobektomi. 55 procent av personerna som opererades med begränsad resektion levde efter fem år och 74 procent av personerna som opererades med lobektomi levde efter fem år [3]. I översikten av Cochrane [3] är hazardkvot 0,67 (konfidensintervall 0,44–1,02) för femårsöverlevnad och relativ risk för cancerorsakad död 1,46 (konfidensintervall 0,87–2,45). Vid behandling med begränsad resektion är risken för lokalrecidiv nära tre gånger så stor som vid lobektomi (relativ risk 2,84, konfidensintervall 1,32–6,10).

Saknas någon information i studierna?

Studien är genomförd på personer vars lungfunktion tillåter lobektomi. Det är inte möjligt att randomisera personer med så nedsatt lungfunktion att de inte klarar lobektomi mot någon annan etablerad behandling. Data om livskvalitet saknas. Metoderna för preoperativ stadieindelning följer inte dagens principer. Datortomografi av torax och övre buk var inte standard i utredningen utan gjordes endast elektivt vid klinisk misstanke om metastasering. Ginsberg m.fl. (1995) [2] redovisar resultat om behandlingens effekt på lungfunktion (efter 6 månader och efter 12–18 månader), men på grund av metodologiska brister och stort bortfall så är underlaget för osäkert för att dra några slutsatser.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga signifikanta skillnader mellan grupperna redovisas för postoperativa komplikationer.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Goldstraw, P, Crowley, J, Chansky, K, Giroux, DJ, Groome, PA, Rami-Porta, R, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals for the revision of the TNM stage groupings in the forthcoming (seventh) edition of the TNM Classification of malignant tumours. J Thorac Oncol. 2007; 2(8):706–14.
 2. Ginsberg, RJ, Rubinstein, LV. Randomized trial of lobectomy versus limited resection for T1 N0 non-small cell lung cancer. Lung Cancer Study Group. Ann Thorac Surg. 1995; 60(3):615–22; discussion 22–3.
 3. Manser, R, Wright, G, Hart, D, Byrnes, G, Campbell, DA. Surgery for early stage non-small cell lung cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (1):CD004699.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35